Oberta la convocatòria Indústria del Coneixement (Llavor, Producte, Innovadors) 2024

Enviat per Butlletí Recerca el

imageOberta una nova convocatòria del programa Indústria del Coneixement (modalitats Llavor, Producte i Innovadors), per finançar projectes d’innovació que puguin incorporar-se al sector productiu o bé obtenir prototipus per transferir els resultats de la recerca generats a Catalunya.

Es contemplen tres modalitats:

Modalitat A. Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu

Els ajuts han d'anar destinats a projectes d'innovació que es trobin en la fase inicial de conceptualització del Pla per la transferència de tecnologies o coneixements i la generació de valor a la societat. L'objectiu és estudiar i/o validar la seva viabilitat tècnica i comercial.

L’equip de recerca haurà d’estar format com a mínim per dues persones:

  • Científic/a responsable: ha d’estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d’estar vinculat estatutàriament o contractual a la plantilla de la universitat o centre participant, i tenir-hi dedicació completa.
  • Científic/a emprenedor/a: ha d’estar admès/esa a un programa de doctorat o tenir el títol de doctor/a en el moment de presentar la sol·licitud. En cas de tenir el títol de doctor/a, no pot fer més de 10 anys de la seva obtenció, a data de 29/04/2024 (aquest període de 10 anys es pot ampliar en cas de baixes justificades per paternitat i maternitat o d’altres casos).

Els projectes tindran una durada de 6 mesos (no prorrogables). L’import de cada ajut llavor és d’una quantia fixa de 20.000 euros i un pla d’acompanyament expert per donar suport en l’estudi i validació.

Modalitat B. Ajuts Producte destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generada per equips de recerca de Catalunya

Ajuts destinats a projectes d'innovació que hagin finalitzat la conceptualització del pla per la transferència i que hagin identificat un candidat a producte o servei a desenvolupar i a més han de partir de la tecnologia i/o coneixement validat a nivell tècnic o comercial.

Els equips de recerca tenen les mateixes característiques que en la modalitat Llavor.

En aquesta modalitat els projectes poden ser de caràcter individual o col·laboratiu (en aquest cas, s’ha de presentar un esborrany del conveni de col·laboració). Els projectes han de tenir una durada màxima de 18 mesos. L’import de cada ajut serà d’un màxim de 150.000 euros i un pla d’acompanyament per guiar i assessorar en la valorització i transferència de resultats. 

Modalitat C. Ajuts Innovadors per a projectes de valorització i transferència de coneixement desenvolupats per innovadors en estades en entitats del sistema de recerca i innovació de Catalunya

L'objecte dels ajuts és el finançament de projectes per a la contractació d'una persona amb perfil emprenedor que dugui a terme les activitats necessàries per a la transferència al sector productiu de tecnologies o coneixements generats al sistema públic de recerca, mitjançant la creació d'una spin-off o l'explotació de qualsevol forma de propietat intel·lectual o industrial amb acords de llicència o codesenvolupament.

L’equip de recerca haurà d’estar format per:

  1. Científic/a científica responsable ha d'estar en possessió del títol de doctor/a i ha d'estar vinculat o vinculada estatutàriament o contractualment a la plantilla de l'entitat beneficiària i tenir-hi dedicació completa.
  2. La persona amb perfil emprenedor ha de tenir, preferiblement, un nivell d'estudis mínim de grau o equivalent i ha d'identificar aquest projecte com una oportunitat de desenvolupament professional en el camp de la innovació i la transferència de coneixement.

Els projectes han de tenir una durada de 18 mesos. L’import de cada ajut serà d’un màxim de 84.000 euros dels quals com a mínim 60.000 euros han d’anar destinats al finançament dels costos de contractació de la persona innovadora.

El personal investigador que presenti una proposta, haurà d’enviar la documentació completa del projecte i la carta d’autorització del seu centre a la Florencia Nava (fnava@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació abans del 27 de maig 2024 a les 14.00.

Des de l’Oficina de Recerca i Innovació es farà l’enviament telemàtic.

+ info: BasesConvocatòriaweb AGAUR