Oberta la convocatòria ICREA Acadèmia 2024

Enviat per Butlletí Recerca el

ICREAL’AGAUR ha obert la convocatòria ICREA Acadèmia 2024, que té la finalitat d’incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent a les universitats del sistema universitari de Catalunya. 

Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari esmentat, que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat investigadora. 

El programa suposa per cada investigador/a reconegut/da com ICREA Acadèmia, amb caràcter anual i durant cinc anys d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada exercici econòmic, el següent:

  • Un premi personal de 16.000 euros (quantitat bruta) de lliure disposició.
  • Una subvenció de 20.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador/a. Aquesta subvenció s’ha de destinar, d’acord amb l’investigador/a ICREA Acadèmia, a projectes de recerca i/o accions directament relacionades amb la seva activitat de recerca, i molt especialment a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent de l’investigador/a ICREA Acadèmia. 
  • Un cànon de 4.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador/a en concepte de compensació per la seva participació en la gestió del programa. 

Pot participar en el programa el personal docent i investigador contractat que a 22 de juliol de 2024 reuneixi els següents requisits:

  • Estar en possessió del títol de doctor/a.
  • Tenir una vinculació permanent amb obligació docent i un règim de dedicació a temps complet a les universitaris del sistema universitari de Catalunya.
  • Trobar-se en actiu i estar-hi impartint docència de manera regular, sense reduccions per dedicació a altres tipus de tasques professionals. 

Com a novetat, i amb la nova gestió dels ajuts per part de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), la sol·licitud consisteix de dues fases:

  • Primera fase: sol·licitud provisional de la persona candidata.
  • Segona fase: confirmació per part del representant legal de l’entitat vinculant de la sol·licitud. 

A la sol·licitud i a l'annex del formulari caldrà especificar informació en relació amb les dades de la persona candidata a l'ajut i de la universitat sol·licitant, l'activitat docent que desenvolupa en el moment de presentació de la sol·licitud, els elements més destacats de la seva activitat de recerca, una selecció de les 5 publicacions més rellevants dels darrers 5 anys, una selecció dels 5 projectes de recerca més rellevants dels darrers 5 anys, una breu descripció dels objectius i pla de treball que es vol dur a terme i un currículum, preferentment en anglès, en format PDF (màxim 2 MB i 15 fulls).

Les persones candidates que sol·licitin l’ajut i l’avaluació de les quals quedi per sota de 7 sobre 10 en la segona fase d’avaluació (panels) no podran concórrer a la convocatòria immediatament posterior a la qual s’han presentat. 

El termini de presentació de sol·licituds és el 22 de juliol de 2024 a les 14.00.  

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de contactar amb la Ruth Babington de l’Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@recerca.url.edu) tan aviat com sigui possible.

+info: Convocatòria, Bases