Oberta la primera convocatòria del Programa ATRAE per incentivar la incorporació de talent consolidat pel 2024

Enviat per Butlletí Recerca el

Ministeri de Ciència, Innovació i UniversitatsEl Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha obert una nova convocatòria per l’any 2024 per a la concessió d’ajuts per a incentivar la incorporació del talent consolidat “Programa ATRAE” al marc del Programa Estatal per a desenvolupar, atraure i retenir talent. 

Aquests ajuts tenen com finalitat facilitar la incorporació de personal investigador consolidat, de reconegut prestigi internacional i que hagi desenvolupat recentment un període rellevant de la seva activitat professional a l’estranger, de manera que es promou l’avanç a un Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació (SECTI) més competitiu a nivell nacional i internacional. 

Es considera personal investigador consolidat de reconegut prestigi internacional, a persones que responen a criteris com:

 • Trobar-se dins del 10% del personal investigador més destacat a la seva àrea d’especialització a nivell global, 
 • Ser personal investigador responsable d’un projecte actiu del Consell Europeu de Recerca (ERC), 
 • Estar en possessió del nivell més alt de la carrera acadèmica/investigadora al país d’origen, o
 • Haver dirigit com a IP un nombre significatiu de projectes de recerca en convocatòries competitives, ja siguin nacionals de qualsevol país o internacionals, i
 • Haver realitzat al llarg de la seva carrera contribucions de gran rellevància i impacte a la seva àrea d’especialització.

Les actuacions finançades seran liderades per una persona que actuarà com a IP i que haurà de complir amb els següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de doctor/a amb data anterior a l’1 de gener de 2017. 
 • Haver estat vinculat professionalment amb organismes de recerca estrangers durant al menys 5 anys en el període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 2 de juliol de 2024. 
 • No pertànyer a algun dels cossos de funcionaris docents universitaris de les universitats públiques, ni ser personal investigador funcionari de carrera al servei dels Organismes Públics de Recerca de l’Administració General de l’Estat, ni estar contractat en una universitat publica espanyola com a professor contractat doctor.
 • No haver superat un procés selectiu o haver resultat proposat en un concurs per a l’ingrés o accés a algun dels cossos, escales o places recollits a l’apartat anterior. Aquest requisit ha de complir-se durant tota la tramitació, des del moment de presentació de la sol·licitud fins la seva resolució. 

La duració de les actuacions han de ser entre 3 i 4 anys. Les actuacions que es financen podran rebre fins a 1.000.000 euros, incloent tant costos directes com indirectes. Poden ser objecte d’ajut els següents conceptes:

 • Costos de contractació del/ de la IP amb una retribució mínima salarial de 80.000 euros i un cost de contractació màxim de 150.000 euros anuals. 
 • Costes d’execució del projecte d’I+D+I
 • Costos d’establiment i/o millora d’instal·lacions i equips
 • Costos indirectes 

Emplenament del formulari de sol·licitud i documentació requerida:

El representant legal de la URL és qui presenta la sol·licitud electrònicament. Per aquest motiu, cal presentar a l’Oficina de Recerca i Innovació la següent documentació:

 • Autorització expressa del/de la IP que es proposa per a la inclusió de la seva candidatura a la sol·licitud.
 • CVA del/de la IP que es proposa: es presentarà al model normalitzat disponible a la pàgina web de l'Agència, o el model normalitzat disponible a la pàgina web de la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia (FECYT).
 • Memòria Cientificotècnica: es recomana utilitzar el model disponible a la pàgina web de l'Agència.
 • Si escau, la documentació específica que correspongui a l’execució de determinats projectes (per exemple, els projectes a l’Antàrtida).

Opcionalment, també es podran presentar:

 • Cartes de referència o manifestacions de suport a la candidatura del/de la IP que es proposa: s'aportaran agregades en un únic document en format PDF.

El termini intern per a la presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 24 de juliol de 2024

Les persones interessades en presentar una sol·licitud, s'hauran de posar en contacte amb la Ruth Babington de l'Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@rectorat.url.edu) tan aviat com sigui possible.

+info: Web de la convocatòria, Convocatòria, Model memòria científica-tècnica