Coneix MERIT: aprèn a introduir activitats acadèmiques i de recerca

Enviat per Butlletí Recerca el

MERITDes de l’Oficina de Recerca i Innovació et presentem el segon vídeo guia de la sèrie Coneix MERIT, un recurs visual que et guiarà pas a pas per les diverses funcionalitats de l’eina. Saps com introduir les teves activitats acadèmiques i de recerca a MERIT? T’ho expliquem!

A MERIT pots introduir tot tipus d’activitats acadèmiques i de recerca relacionades amb el teu currículum, com per exemple, assistència a congressos, ser avaluador/a d’articles de revistes científiques o ser membre del comitè organitzador d’un congrés. 

© Universitat Ramon Llull. Oficina de Recerca i Innovació. Aquest vídeo està subjecte a la llicència CC BY - SA

Al menú de l’esquerra fes clic sobre “Activities” i trobaràs tota la tipologia d’activitats que es poden incloure, i que també trobaràs a la taula següent:

 
Tipus d'ActivitatSubtipus d'Activitat
Conferència o presentació 
Conferencia o presentación 
Talk or presentation
Conferència invitada
Conferencia invitada
Conference Invited lecture
Presentació oral
Presentación oral
Conference Oral Communication
Conferència invitada a una institució acadèmica
Conferencia invitada en una institución académica
Invited lecture at Academic Institution
Participació a debats o taules rodones
Participación en debates o mesa redonda
Participation in debate or round table
Comunicació pòster
Comunicación póster
Poster 
Participar en un esdeveniment o organitzar-lo
Participar en un evento u organizarlo
Participating in or organising an event (congress, workshop, seminar)
Comitè organitzador d'un congrés o workshop
Comité organizador de un congreso o workshop
Organizing Committee Congress or Workshop
Comitè científic o artístic d'un congrès o workshop
Comité científico o artístico de un congreso o workshop
Scientific or artistic Committee of a Congress or Workshop
Assistència a una conferència
Asistencia a una conferencia
Participation in a conference
Visitar una institució externa
Visitar una institución externa
Visiting an external institution
Estada de recerca
Estancia de investigación
Research stay
Estada docent
Estancia docente
Teaching stay
Visitar a una institució acadèmica externa
Visitar a una institución académica externa
Visiting an external academic institution
Recepció d'un visitant
Recepción de un visitante
Hosting a visitor
Rebre un estudiant de grau o màster d'un altre universitat
Recibir un estudiante de grado o máster de otra universidad
Hosting Internship student
Rebre un/a investigador/a per una estada de recerca 
Recibir un/a investigador/a para una estancia de investigación
Hosting Visiting Researcher/Professor
Supervisió de personal investigador en formació (TFG, TFM, tesis doctorals o postdocs) 
Supervisión de personal investigador en formación (TFG, TFM, tesis doctorales o postdocs) 
Supervision of trainee research staff (Bachelor thesis, Master thesis or doctoral thesis or postdoc)
Supervisor TFG, TFM, beques i altres 
Supervision TFG, TFM, becas y otros 
Supervisor student thesis
Supervisior tesis doctoral
Supervisión tesis doctoral
Supervisor doctoral thesis
Supervisor postdoc
Supervisión postdoc
Supervisor postdoc
Membre d’una societat científica, comissió, patronat, junta o xarxa
Miembro de una sociedad científica, Comissió, patronato, junta o red
Membership of a scientific society, commission or network 
 
Membre de Junta Directiva
Miembro de Junta Directiva
Membership of board
Membre de Societat Científica
Miembro de Sociedad Científica 
Membership Scientific Society
Membre de xarxa 
Miembro de una red
Member of a network
Membre d’òrgan de govern o comissió URL 
Miembro de órgano de gobierno o Comissió URL
Member of a URL governing body or a URL commission
Altres
Otros
Other membership
Membre de tribunals avaluadors, avaluador de projectes de recerca
Miembro de tribunales evaluadores, evaluador de proyectos de investigación
Membership of examination committee
 
Membre d'un tribunal de tesi
Miembro de un tribunal de tesis
PhD jury member ( or PhD Evaluation committee)
Membre d'una comissió d'avaluació de projectes
Miembro de una Comissió de avaluación de proyectos
Member of an evaluation commission at external institution
Avaluador (referee) de projectes
Evaluador (referee) de proyectos
Reviewer of project
Membre d'una comissió d'avaluació URL
Miembro de una comisión de evaluación URL
Evaluation commission at URL
Revisió d'una publicació realitzada per experts i treball editorial
Revisión de una publicación realizada por expertos y trabajo editorial
Publication peer-review and editorial work
Membre comitè editorial d'una revista
Miembro comité editorial de una revista
Journal Editorial board
Avaluador d'articles per revistes
Evaluador de artículos para revistas
Referee for a Journal
Altres
Otros
Other
Consultoria
Consultoría
Consultancy
Altres activitats
Otras actividades
Other activities

Recorda que pots adreçar-te a l’oficina de recerca de la teva institució en cas de dubte en la introducció de sol·licituds, i també pots adreçar-te a la bústia merit@url.edu si tens qualsevol qüestió.

+info: Quadre resum activitats (català, castellà, anglès)Recupera les notícies publicades sobre MERIT