Convocatòria de subvencions per a projectes de recerca jove i emergent 2024 de l’Ajuntament de Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona convoca unes subvencions per a projectes de recerca jove i emergent, adreçats a projectes de recerca científica per tal de potenciar el talent jove barceloní.

L’objecte de la present convocatòria és la concessió de subvencions per dur a terme projectes de recerca científica i transferència de coneixement, mitjançant concurrència competitiva, amb la finalitat de donar suport a la recerca científica emergent.

L’IP del projecte ha de ser personal científic emergent. L’IP ha d’haver defensat i superat la seva primera tesi doctoral amb posterioritat a l’1 de gener de 2017.

Les subvencions seran d'una quantia de 80.000 € per projecte. Les propostes han de ser projectes originals d'una durada màxima de 24 mesos i hauran de tenir l'objectiu de proporcionar evidències científiques per inspirar decisions polítiques a la ciutat de Barcelona. Les activitats s'han de desenvolupar a Barcelona i/o dins de la seva àrea metropolitana per tal de valorar la diversitat de la ciutat i abordar els reptes des d'una perspectiva local, interdisciplinària i mediambiental.

Els projectes s’han de basar en la recerca de reptes que es puguin englobar dins d’algun d’aquests tres àmbits temàtics, i abordar un dels dotze reptes específics:

A. Salut i benestar a la ciutat

 • Salut i qualitat de vida.
 • Benestar social i millora dels serveis públics.
 • Urbanisme, habitatge i espai públic.
 • Mobilitat sostenible de persones i béns.

B. Acció climàtica

 • Emergència climàtica i ciutat.
 • Ecosistemes urbans, terrestres i marins.
 • Alimentació i agricultura urbana.
 • Aigua i energia urbana sostenible.

C. Ciutat i societat

 • Economia verda i blava a la ciutat.
 • Nous espais i models de producció i consum responsables.
 • Ciutats digitals i intel·ligents.
 • Democràcia, comunitat, participació i drets humans.

En tots els projectes, es requereix la participació d’una o dues tutores, que han de ser personal científic, i que són qui avalen el projecte i es comprometen a fer el seguiment del mateix durant tot el període de desenvolupament.

La documentació a presentar és la següent:

 • Document Bàsic 1: Instància (Annex 1)
 • Document Bàsic 2: Memòria cientificotècnica del projecte (Annex 2).
 • Document Bàsic 3: Pla de viabilitat econòmica del projecte (Annex 3). Al pla s’ha d’indicar el pressupost general del projecte per a la seva realització, i incloure totes les despeses i els ingressos previstos, així com l’adequació dels recursos demanats a la realitat del projecte.
 • Document Bàsic 4: currículum vita de l’IP del projecte (Annex 4), amb una extensió màxima de quatre pàgines.
 • Document Bàsic 5: carta d’aval de la o les persones tutores del projecte (Annex 5). Aquest document ha d’incloure el currículum vita de les persones tutores (amb una extensió màxima de quatre pàgines per CV).
 • NIF de la persona física i / o jurídica beneficiària de la subvenció.
 • (només en el cas de persones jurídiques) Documentació que acredita la personalitat jurídica, així com la seva inscripció en el registre corresponent.
 • (només en el cas de persones jurídiques) Document nacional d’identitat de la persona representant legals de la persona jurídica.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de maig de 2024.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de contactar amb la Ruth Babington de l’Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@recerca.url.edu) tan aviat com sigui possible.

+info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_ajuntament_bcn_12.jpg