Oberta la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de recerca en l’àmbit de la igualtat de gènere i els feminismes per als exercicis 2024 i 2025

Departament d'Igualtat i FeminismesEl Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions a projectes de recerca en l’àmbit de la igualtat de gènere i els feminismes per als exercicis 2024 i 2025.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és finançar projectes de recerca aplicada originals que analitzin les desigualtats estructurals i les discriminacions per raó de gènere, així com les violències masclistes en tots els àmbits i tipologies recollides en el marc normatiu vigent, a Catalunya, a través de noves dades o indicadors i que proposin línies d'actuació innovadores amb l'objectiu de contribuir a superar-ne les causes o els impactes, de millorar els sistemes de seguiment i avaluació dels serveis i els programes dirigits a l'erradicació de les desigualtats de gènere en aquells àmbits prioritaris que estableixi la convocatòria, i de definir nous models preventius, d'anàlisi i de tractament.

Els àmbits de recerca prioritaris són:

 • Desigualtats de gènere en el treball remunerat (bretxa salarial, segregació horitzontal i vertical de càrrecs i funcions, assetjament, ceguesa de gènere en la prevenció de riscos laborals, etc.), en els treballs no remunerats (domèstic i de cures) i en dret al temps.
 • Diferències, desigualtats i biaixos de gènere en salut.
 • Drets sexuals i reproductius.
 • Articulació i impacte de les resistències a les polítiques d’igualtat i als feminismes, especialment entre el jovent i per part dels grups antidrets o antigènere.
 • La pressió estètica i els seus múltiples impactes.
 • Impactes econòmics o socials de les violències masclistes, inclouent-hi l’impacte en la salut mental de les dones.
 • Anàlisi de les violències sexuals des d’una perspectiva interseccional i estudi de fenòmens concrets, com ara les agressions comeses en grup, l’augment de denúncies i noves estratègies de prevenció i de reparació.
 • Violències digitals (la tipologia de dones que reben aquesta violència, el tipus de violència que reben, la seva freqüència, el tipus de perfils que la protagonitzen i que divulguen aquests discursos, les plataformes en què tenen lloc els abusos i la violència, l’impacte d’aquesta violència, la resposta policial i judicial, etc.).
 • Violències en l’àmbit de la política i de l’esfera pública de les dones (el tipus de violències rebudes per les dones en la vida política, la seva freqüència, les motivacions de gènere, l’impacte sobre la seva capacitat d’influència, incloent-hi la retirada de la política o la pèrdua d’oportunitats per assumir un càrrec, l’impacte sobre el conjunt de dones de la població, la resposta de les institucions polítiques i dels partits, la resposta policial i judicial, les causes del baix índex de denúncies, etc.).
 • Desigualtat en l’accés al reconeixement, les oportunitats i la participació social i política de les dones racialitzades, les dones migrades, les dones amb discapacitat o les dones grans.
 • Antigitanisme de gènere i islamofòbia de gènere, o altres interseccions entre racisme i gènere.

Els projectes de recerca, en totes les modalitats, necessàriament han d'incloure Catalunya, ja sigui des d'una aproximació comparada o com un únic cas d'estudi. Els treballs han d'estar escrits almenys en català i han de fer un ús no sexista del llenguatge. Resten exclosos de l'objecte d'aquestes subvencions els treballs de tesi doctoral i els projectes que tinguin com a objecte l'organització i la realització de cursos, seminaris o congressos. Les sol·licituds de subvencions per a projectes amb aquest objecte no seran admeses.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte amb la Ruth Babington de l'Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@rectorat.url.edu) per coordinar la presentació de la sol·licitud.

El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza l’11 de març de 2024.

+info: Bases, Convocatòria, Tràmits

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_dep_igualtat-feminismes.png