Convocatòria URL sexennis ANECA CNEAI 2023

Universitat Ramon LlullOberta la Convocatòria per a la presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) 2023.

D’acord amb el conveni signat amb l’ANECA, des de la URL se seguiran els criteris d’avaluació i les dates de presentació de sol·licituds fixats per a les universitats públiques.

Les persones que vulguin sol·licitar l’avaluació de llur activitat investigadora hauran de complir els requisits establerts en l’article 3 de la convocatòria de la CNEAI. Addicionalment, tots els sol·licitants hauran de complir els requisits següents, a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds:

  1. Estar en possessió del títol de doctor/a.
  2. Tenir un contracte laboral amb alguna de les institucions federades de la URL vigent, a temps complet o parcial (sempre que aquest sigui igual o superior a un 50% del temps complet).
  3. Tenir una antiguitat mínima a la URL d’un any.
  4. Per aquesta convocatòria, l’ANECA ha canviat els criteris d’avaluació, pel que  recomanen que les persones interessades llegeixin l’apartat de criteris generals per tots els camps, a més dels criteris específics pel seu camp de coneixement.

Les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la seu electrònica de l’ANECA. Per això, caldrà disposar d’un sistema d’identificació digital legalment vàlid, ja sigui el DNI electrònic o bé un certificat digital qualificat per tal de poder registrar la sol·licitud.

Per a l’avaluació de l’activitat investigadora el PDI interessat haurà de presentar un període de 6 anys i seleccionar un total de 5 mèrits per ser avaluats. Per a cada camp de coneixement, la CNEAI ha detallat els criteris específics que han de complir els 5 mèrits per tal d’obtenir una avaluació positiva. Podran incloure’s, a més, fins a 2 aportacions substitutòries, que podran substituir les inicialment seleccionades si durant el procés d’avaluació es consideren de qualitat insuficient per obtenir la puntuació mínima requerida per a l’avaluació favorable de la sol·licitud.

Segons s’estableix a la convocatòria i als criteris de l’ANECA, les sol·licituds hauran d’incloure la següent documentació:

  1. Imprès de sol·licitud generat per l’aplicació telemàtica signat digitalment per la persona sol·licitant.
  2. CV que es genera en complimentar l’aplicació de sol·licitud amb les cinc aportacions que es vulguin sotmetre a avaluació i les dues addicionals substitutòries. Caldrà aportar les dades bibliogràfiques identificatives de l’aportació (títol, autors, revista, editorial, pàgines), l’identificador persistent a la publicació dipositada al repositori institucional (handle, DOI o una URL única permanent.) i l’arxiu de l’aportació en format PDF (si no està en accés obert). Addicionalment, cada aportació haurà d’anar acompanyada d’un breu resum (en castellà o anglès) amb una descripció dels objectius i resultats més rellevants de la investigació (màxim de 4000 caràcters), i un apartat per descriure els indicis de rellevància i impacte (màxim de 4000 caràcters).
  3. CV normalitzat, es recomana model FECYT. Actualment tenim una incidència a MERIT i no es pot generar el CV complert. Estem treballant per solucionar-ho al més aviat possible. Mentrestant pots verificar que estiguin les dades al teu perfil de MERIT.
  4. Full de serveis prestats a la URL. Es recomana sol·licitar el full de serveis prestats abans del 31 de gener de 2024.
  5. Certificats de vinculació a altres centres de recerca o universitats, si s’escau.

Es podrà presentar la sol·licitud de l’avaluació de l’activitat investigadora a l’aplicació prevista per la CNEAI entre el 22 de gener i el 12 de febrer de 2024. Posteriorment, i sempre fins al 12 de febrer de 2024, caldrà fer arribar a l’adreça electrònica vicerectorat.recerca@url.edu, una còpia del resguard generat per l’aplicació telemàtica de la CNEAI.

Les persones interessades en presentar-se a aquesta convocatòria, s’hauran de posar en contacte amb Florencia Nava (fnava@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació per tal de sol·licitar el full de serveis prestats a la URL.

+info: Convocatòria, Guia del sol·licitant, Seu electrònica de l’ANECA, Criteris d’avaluació (BOE), Barem general d’avaluació, Barems específics per camp de coneixement, Preguntes freqüents, Prepara’t per la convocatòria URL de sexennis ANECA CNEAI 2023, info web ANECA

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: