Ciència oberta: Aprèn a diferenciar les contribucions en un document acadèmic elaborat en coautoria

Contributor Roles TaxonomyCRediT (Contributor Roles Taxonomy) és una taxonomia que pot ser utilitzada per representar les responsabilitats de cada autor/a d’una publicació resultant d’una recerca. Conèixer aquesta informació està despertant interès tant per les agències d’avaluació de la recerca, editors i editorials, i institucions acadèmiques. La coneixes? T’ho expliquem!

CRediT és una taxonomia d’alt nivell que inclou 14 rols, que es poden fer servir per definir la contribució específica de cada coautor/a en una publicació científica.

Cada rol descriu la contribució específica al resultat de la recerca. Els rols definits són:

 • Conceptualització (Conceptualization): idees, formulació o evolució dels objectius i fites generals de la recerca.
 • Curació de dades (Data curation): activitats de gestió per registrar (producció de metadades), depuració de dades i manteniment de dades de la recerca pel seu ús inicial i la seva posterior reutilització.
 • Anàlisi formal (Formal Analysis): aplicació de tècniques estadístiques, matemàtiques, computacionals o altres tècniques formals per analitzar o sintetitzar dades d’estudi.
 • Adquisició de fons (Funding acquisition): adquisició del suport financer pel projecte que condueix a aquesta publicació.
 • Recerca (Investigation): realització d’una recerca i procés de recerca, realitzant específicament els experiments, o la recol·lecció de dades/evidències.
 • Metodologia (Methodology): desenvolupament o disseny de la metodologia; creació de models.
 • Administració del projecte (Project administration): responsabilitat de gestió i coordinació de la planificació i execució de l’activitat de recerca.
 • Recursos (Resources): subministrament de materials d’estudi, reactius, materials, pacients, mostres de laboratori, animals, instrumentació, recursos informàtics o altres eines d’anàlisi.
 • Programari (Software): programació, desenvolupament de programari; disseny de programes informàtics; implementació del codi informàtic i dels algoritmes de suport; prova dels components de codi existents.
 • Supervisó (Supervision): responsabilitat de supervisió i lideratge en la planificació i execució d’activitats de recerca, incloent la tutoria externa a l’equip central.
 • Validació (Validation): verificació, ja sigui com part de l’activitat o per separat, de la replicabilitat/reproducció general dels resultats/experiments i altres productes de la recerca.
 • Visualització (Visualization): preparació, creació i/o presentació del treball publicat, específicament la visualització/presentació de dades.
 • Redacció – esborrany original (Writing – original draft): preparació, creació i/o presentació del treball publicat, específicament la redacció de l’esborrany original (incloent la traducció substantiva).  
 • Redacció – revisió i edició (Writing – review & editing): preparació, creació i/o presentació del treball publicat, específicament revisió crítica, comentari o revisió – incloent les etapes prèvies o posterios a la publicació.

Detallar el paper de cada persona que participa en l’elaboració d’una publicació ajuda a que totes les autores i autors rebin un reconeixement més just per la seva contribució personal a l’avenç de la ciència.

Moltes editorials han implementat aquesta taxonomia i a les publicacions en coautoria ja s’ha de definir qui ha fet què en aquests termes. També en les tesis doctorals per compendi de publicacions a la URL s’ha d’especificar la contribució del doctorand o doctoranda a cada publicació, pel que si estàs fent la tesi doctoral aquesta classificació internacional et pot fer servei.

Troba tota aquesta informació (i més!) a la pàgina web de la URL dedicada a ciència oberta, o a l’apartat específic del butlletí. En cas de dubte pots contactar amb l’Anna Caellas, de l’Oficina de Recerca i Innovació (acaellas@rectorat.url.edu).

+info: CRediT

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_credit.png