Subvencions per a la col·laboració en l'elaboració del Catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya i la digitalització i difusió de fons bibliogràfics patrimonials de la Biblioteca de Catalunya

Departament de culturaEl Departament de Cultura a través de la Biblioteca de Catalunya ha obert una convocatòria de subvencions per a projectes  relatius al patrimoni bibliogràfic.

Es contemplen dues modalitats:

  1. Col·laboració en l’elaboració del catàleg col·lectiu del patrimoni bibliogràfic de Catalunya (CCPBC).
  2. Digitalització i difusió de fons bibliogràfics patrimonials en suport paper o pergamí.

Les bases de la convocatòria estableixen els requisits que han de complir les entitats beneficiàries per a cadascuna de les modalitats anteriors. Només s’admet un projecte d’actuació per sol·licitant i modalitat.

Es podrà finançar fins al 100% de les despeses subvencionables, entre les quals:

  • Despeses relatives al personal contractat específicament per dur a terme el projecte subvencionat. S’exclouen les despeses relatives al personal que desenvolupa també altres tasques a l’entitat sol·licitant.
  • Despeses de contractació d’una empresa o professional extern per a la implementació del projecte.
  • Despeses associades a l’agençament, condicionament, catalogació i altres despeses materials generades per la digitalització del fons objecte de la subvenció, sempre i quan no superin el 20% del cost del projecte.

No seran subvencionables despeses generals o indirectes, ni inversions.

El termini per presentar les sol·licituds s’inicia el 21 de març i finalitza el 12 d’abril de 2023 a les 14.00.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud s’hauran de posar en contacte amb el Jordi Pallarès de l’Oficina de Recerca i Innovació (jpallares@rectorat.url.edu) tan aviat com sigui possible.

+info: Bases, web de la convocatòria (Departament de Cultura)

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_dep_cultura_0.png