Ajuts per finançar projectes de recerca per la mitigació i adaptació al canvi climàtic 2023

Departament de Recerca i UniversitatsEl Departament de Recerca i Universitats ha obert una nova convocatòria per finançar projectes de recerca i/o transferència de coneixement en diferents àmbits científics amb l’objectiu d’analitzar l’impacte del canvi climàtic en els diferents sistemes naturals, àmbits socials i econòmics i territoris de Catalunya, i proposar noves mesures, models i línies d’actuació que contribueixin a mitigar-lo i a incrementar-ne la capacitat adaptativa.

Les propostes hauran d’identificar de forma clara quin és el problema o risc al qual el projecte pretén donar resposta i com hi interacciona el canvi climàtic. En aquest sentit, s’han definit 5 àrees temàtiques d’actuació, per a cadascuna de les quals s’han identificat possibles línies de treball:

  1. Salut i benestar.
  2. Societats inclusives innovadores i reflexives.
  3. (Re)pensant el territori i l’hàbitat.
  4. Transformació industrial i digital.
  5. Economia reactiva i del coneixement

Els equips de recerca hauran d’estar formats per un mínim de 15 investigadors o investigadores contractats a temps complert, que poden pertànyer a diferents institucions, sempre que aquestes puguin ser beneficiàries dels ajuts. Com a mínim 5 d’aquests 15 membres hauran de ser doctors o doctores.

Cada investigador o investigadora només podrà constar com a membre en una sol·licitud d’aquesta convocatòria.

El termini d’execució dels projectes serà de 24 mesos, a comptar des de la publicació de la resolució definitiva de concessió dels ajuts. L’import de l’ajut sol·licitat haurà d’estar entre 30.000 i 400.000 euros. Podran finançar-se les despeses següents:

  1. despeses de personal de suport contractat per desenvolupar les activitats descrites a la sol·licitud.
  2. despeses d’execució (material fungible, subcontractació de serveis, etc.).
  3. despeses de publicació i difusió de resultats.
  4. despeses de viatges i mobilitat (sempre que siguin necessàries per a la realització del projecte).
  5. despeses derivades de l’informe d’auditoria que caldrà presentar amb la justificació econòmica.

El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el 28 de març de 2023.

Les persones interessades en aquesta convocatòria caldrà que es posin en contacte amb el Jaume Condal (jcondal@rectorat.url.edu) de l'Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible, i no més tard del 23 de març de 2023, per tal de gestionar la presentació de la sol·licitud.

+info: Convocatòria, Bases, Sol·licitud, Annex

Tipus: 
Convocatòries