Convocatòria URL sexennis ANECA CNEAI 2022

Universitat Ramon LlullLa URL ha obert la Convocatòria per a la presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) 2022.

D’acord amb el conveni signat amb l’ANECA, des de la URL se seguiran els criteris d’avaluació i les dates de presentació de sol·licituds fixats per a les universitats públiques.

Les persones que vulguin sol·licitar l’avaluació de llur activitat investigadora hauran de complir els requisits establerts en l’article 3 de la convocatòria de la CNEAI. Addicionalment, tots els sol·licitants hauran de complir els requisits següents, a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds:

  1. Estar en possessió del títol de doctor/a.
  2. Tenir un contracte laboral amb alguna de les institucions federades de la URL vigent, a temps complet o parcial (sempre que aquest sigui igual o superior a un 50% del temps complet).
  3. Tenir una antiguitat mínima a la URL d’un any.

Les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la seu electrònica de l’ANECA. Per això, caldrà que disposin del DNIe o del certificat digital expedit per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) per tal de poder registrar la sol·licitud.

Per a l’avaluació de l’activitat investigadora el PDI interessat haurà de presentar un període de 6 anys i seleccionar un total de 5 mèrits per ser avaluats. Per a cada camp de coneixement la CNEAI ha detallat els criteris específics que han de complir els 5 mèrits per tal d’obtenir una avaluació positiva. Podran incloure’s, a més, fins a 2 aportacions substitutòries, que podran substituir les inicialment seleccionades si durant el procés d’avaluació es consideren de qualitat insuficient per obtenir la puntuació mínima requerida per a l’avaluació favorable de la sol·licitud.

Les sol·licituds hauran d’incloure la següent documentació, que estarà disponible a la seu electrònica de l’ANECA:

  1. Imprès de sol·licitud generat per l’aplicació telemàtica signat per la persona sol·licitant.
  2. CV que es genera en complimentar l’aplicació de sol·licitud amb les cinc aportacions que es vulguin sotmetre a avaluació. Caldrà aportar les dades bibliogràfiques identificatives de l’aportació (títol, autors, revista, editorial, pàgines, DOI –si en disposa–, etc.) i l’arxiu de l’aportació en format PDF. Addicionalment, cada aportació haurà d’anar acompanyada d’un breu resum (en castellà o anglès) amb una descripció dels objectius i resultats més rellevants de la investigació (màxim de 4000 caràcters), i un apartat per descriure els indicis de qualitat (màxim de 4000 caràcters).
  3. CV normalitzat.
  4. Full de serveis prestats a la URL.
  5. Certificats de vinculació a altres centres de recerca o universitats, si s’escau.

Es podrà presentar la sol·licitud de l’avaluació de l’activitat investigadora a l’aplicació prevista per la CNEAI entre el 16 de gener i el 6 de febrer de 2023. Posteriorment, i sempre fins al 6 de febrer de 2023, caldrà fer arribar a l’adreça electrònica vicerectorat.recerca@url.edu, una còpia del resguard generat per l’aplicació telemàtica de la CNEAI.

Les persones interessades en presentar-se a aquesta convocatòria, s’hauran de posar en contacte amb Florencia Nava (fnava@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació per tal de sol·licitar el full de serveis prestats a la URL.

Es recomana sol·licitar el full de serveis prestats abans del 26 de gener de 2023.

El 17 de gener de 2023 es podran seguir a través d’ANECAtv quatre sessions en què s’explicaran en detall els criteris i barems que utilitzarà cada comitè avaluador.

+info: ConvocatòriaGuia del sol·licitantSeu electrònica de l’ANECACriteris específics d’avaluació

Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: