Nova convocatòria d’ajuts per a la formació de professorat universitari (FPU)

Ministerio de UniversidadesEl Ministeri d’Universitats ha publicat la convocatòria d’ajuts per a la formació de professorat universitari (FPU). L’objectiu dels ajuts és l’obtenció del títol de doctor/a i l’adquisició de competències docents universitàries.

La durada mínima de l’ajut serà d’un any i una durada màxima conforme a l’establert a l’article 21.c de la Llei 14/2011, d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació. S’ofereixen 14 pagues mensuals de 1.230,08 euros el primer any, 1.317,95 euros el segon any i 1.647,44 euros el tercer i quart anys d’acord amb l’establert a l’article 7 del RD 103/2019 pel que s’aprova l’Estatut del Personal Investigador en Formació.

Podran ser beneficiàries aquelles persones que en la data de finalització del termini de presentació de les sol·licituds compleixen els següents requisits:

  • Estar en possessió d’una titulació universitària oficial (llicenciatura, enginyeria superior i tècnica, arquitectura, diplomatura, grau).
  • Estar matriculat/da en un programa de doctorat en una universitat espanyola pel curs 2022-2023 o bé acreditar que s’està en possessió d’un títol de màster, o estar matriculat/da en el curs 2022-2023 en un màster universitari oficial que doni accés a un programa de doctorat en el curs 2023-2024.
  • No tenir el títol de doctor/a.
  • Les persones sol·licitants que hagin cursat estudis a l’estranger hauran de sol·licitar a través de la seu electrònica del MEFP l’equivalència de notes.

Respecte a la data de finalització de la titulació requerida i la nota mitjana mínima de l’expedient, convé mirar la convocatòria (articles 7 i 8), ja que s’han de complir els requisits diferents segons el tipus de titulació i segons l’àrea de coneixement.

Les sol·licituds s’hauran de presentar a través de la seu electrònica del Ministeri d’Universitats. El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 17 de gener i finalitzarà el 15 de febrer de 2023 a les 14.00.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud, poden contactar amb la Ruth Babington de l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL (rbabington@rectorat.url.edu).

+info: Convocatòria

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: