Nova convocatòria d’ajuts de mobilitat postdoctoral

Ministerio de UniversidadesEl Ministeri d’Universitats ha publicat una nova convocatòria d’ajuts del Subprograma de Mobilitat, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2021-2023 que té com a finalitat fomentar la mobilitat internacional de personal docent i/o investigador.

Les estades hauran de tenir una duració mínima de tres mesos fins a un màxim de sis mesos improrrogables, i en un únic període que ha de coincidir amb els períodes d’activitat acadèmica o científic dels centres de destinació. Les estades es podran realitzar entre l’1 de setembre de 2023 i el 31 d’agost de 2024. No obstant, en el cas d’aquells professors/ investigadors que volen iniciar l’estada al 2023 amb anterioritat a la data de concessió i així ho hagin manifest en la sol·licitud, en cas de ser concessió de l’ajut, la mateixa tindrà efectes retroactius sempre que s’acredita la realització de l’estada en els termes requerits en la convocatòria.

Hi ha dues modalitats d’ajuts:

MODALITAT A. Estades de personal docent i/o investigador sènior en centres estrangers:

Dirigida a PDI amb experiència i trajectòria professional acreditada. S’ha d’haver obtingut el títol de doctor/a abans de l’1 de gener de 2011 i s’ha de tenir vinculació laboral amb caràcter indefinit, a temps complert i en servei actiu.

MODALITAT B. Estades “José Castillejo” per a joves doctors i doctores:

Dirigit al PDI que s’hagi incorporat recentment a la carrera docent i investigadora. S’ha d’haver obtingut el títol de doctor/a a partir de l’1 de gener de 2011 i s’ha de tenir vinculació contractual amb la Universitat, com a mínim fina a la data de finalització de l’estada.

D’altra banda, les persones que triïn els EUA com a destinació i obtinguin en l’avaluació una qualificació mínima de 80 punts, podran ser beneficiàries Fulbright( per ambdues modalitats). Aquestes estan s’han de realitzar a partir de l’1 de gener de 2024 per a complir amb els requisits necessaris per a obtenir el reconeixement oficial com a beneficiari Fulbright i rebre el visat corresponent del govern estatunidenc.

Les dotacions econòmiques en concepte de despeses d’allotjament i manteniment, de viatge i d’instal·lació, estan determinades a l’Annex de la convocatòria, amb algunes variacions depenent del país de destí.

Per a poder optar a aquests ajuts, cal que en el contracte s’especifiqui que el treballador/a té el títol de doctor/a. La convocatòria també estableix que no es poden haver realitzat estades a l’estranger per un període de 6 mesos en els últims 4 anys (es comptabilitzen les estades per un període igual o superior a un mes) amb independència de que aquestes hagin estat subvencionades o no.

Les sol·licituds es realitzaran a través de la seu electrònica del MU. El termini de presentació de sol·licituds comença el 17 de gener de 2023 i finalitza el 9 de febrer de 2023 a les 14.00.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de contactar amb la Ruth Babington de Oficina de Recerca i Innovació de la URL (rbabington@rectorat.url.edu), el més aviat possible, per tramitar la sol·licitud.

+info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MU_3.png