Ajuts de Recursos Humans del MCIN: ajuts FPI 2022

Ministerio de Ciencia e InnovaciónEl Ministeri de Ciència i Innovació (MCIN) ha publicat la nova convocatòria d’ajuts per formalitzar contractes predoctorals per a la formació de doctors i doctores (FPI).

L’objectiu de l’ajut és realitzar la tesi doctoral dins el marc d’un projecte de R+D finançat en la convocatòria de l’any 2021 d’ajuts a “Proyectos de Generación de Conocimiento” del Programa Estatal per a Impulsar la Investigació Científica, Tècnica i d’Innovació 2021-2023 i susceptibles de tenir associat un ajut per a la formació de doctors.

A la URL hi ha possibilitat de presentar una candidatura als següents projectes:

  • Projecte Diseño, producción y caracterización de stents auxéticos capaces de crecer con el paciente. Caracterización in vitro e in vivo de stents en aortas pediátricas coartadas, de l’investigador principal, el Dr. Jordi Martorell (IQS SE-URL).
  • Projecte Las estrategias de adquisición de recursos de empresas innovadoras y emprendedoras, de l’investigador principal, el Dr. Georgios Chondrakis (Esade ADE-URL).
  • Projecte Good for business: bringing sustainable business models to large corporates, de la investigadora principal, la Dra. Ivanka Visnjic (Esade ADE-URL).
  • Projecte Desarrollo de nanopartículas zwiterionicas de poli(beta-aminoester) como vacunas de mRNA para tratar el cáncer de pulmón de células no pequeñas, de l’investigador principal, el Dr. Salvador Borrós (IQS SE-URL).

A part de la contractació, s’ofereix un ajut addicional destinat a cobrir les despeses de tutela de la tesi (preus públics establerts per cada comunitat autònoma) i finançar les despeses per la realització d’estades de recerca. L’import d’aquest ajut addicional és de 6.860 euros.

La durada dels contractes serà d’un màxim de 48 mesos, comptats a partir de la data d’incorporació del personal investigador en formació al Centre d’R+D. Aquests seran incompatibles amb la vigència de qualsevol altre contracte laboral.

La retribució salarial serà de 17.222 euros bruts anuals per a la primera anualitat, 18.452 euros per a la segona anualitat i 23.065 euros per a la tercera i quarta anualitat. Es finançarà un període d’orientació postdoctoral (POP) un cop obtingut el títol de doctor/a per un període màxim de dotze mesos destinats al perfeccionament i especialització professional del personal investigador sempre que la obtenció del títol es produeixi durant el període d’execució de l’ajut.

Per sol·licitar l’ajut s’ha d’estar admès o matriculat en un programa de doctorat pel curs 2022-2023, en el moment de presentació de sol·licituds. Aquelles persones que en el moment de la presentació de la sol·licitud, no estan matriculades o admeses en un programa de doctorat, hauran d’estar en disposició de ser-ho en la data en que es formalitza el contracte. Cada sol·licitant pot presentar únicament una sol·licitud referida a un sol projecte de recerca. No es pot disposar del títol de doctor/a ni haver gaudit d’un ajut anàleg per un temps superior a 12 mesos. Es reserven 10 places per persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

La presentació de sol·licituds es realitzarà a través dels mitjans electrònics habilitats pel MCI. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 26 de gener de 2023 a les 14.00.

Per qualsevol consulta podeu contactar amb la Sra. Ruth Babington, de l’Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@rectorat.url.edu).

+info: Convocatòria, Guia del sol·licitant

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MCI_23.png