Ajuts de Recursos Humans del MCIN: ajuts Ramon y Cajal 2022

Ministerio de Ciencia e InnovaciónEl Ministeri de Ciència i Innovació (MCIN) ha publicat la convocatòria dels ajuts Ramon y Cajal 2022, per a la incorporació de personal investigador amb el títol de doctor/a.

La finalitat d’aquests ajuts és promoure la incorporació de personal investigador amb una trajectòria destacada, amb l’objectiu de que adquireixi les competències i capacitats que li permetin obtenir un lloc de caràcter estable en un organisme de recerca del Sistema espanyol de ciència, tecnologia i innovació. La convocatòria incentiva la incorporació de personal investigador que ha desenvolupat durant un determinat període la seva activitat professional a l’estranger.

Els requisits per a ser beneficiari dels ajuts Ramon y Cajal són:

  • Haver obtingut el títol de doctor/a entre l’1 de gener de 2012 i el 31 de desembre de 2020.
  • En el cas dels investigadors i les investigadores que dins del torn general sol·liciten l’ajut per a l’atracció de talent, han d’haver tingut ininterrompudament un vincle professional en la seva etapa postdoctoral amb organismes de recerca estrangers des d’almenys l’1 de gener de 2020 i fins la data de l’inici del termini de presentació de sol·licituds. 
  • No haver estat beneficiari d’un ajut Ramon y Cajal anterior.
  • No ser beneficiari dels ajuts Juan de la Cierva Formación o Incorporación, a excepció d’aquells que l’hagin gaudit durant al menys un any.
  • No es pot presentar més d’una sol·licitud.

Els ajuts Ramon y Cajal tenen una duració de 5 anys i estaran dividits en dues fases:

  • La primera fase té una durada mínima de 3 anys que té com a objectiu a refermar les capacitats adquirides durant una primera etapa prèvia de formació postdoctoral.
  • La segona fase tindrà una duració màxima de 2 anys. Per a poder accedir a aquesta segona fase, la persona investigadora podrà presentar-se a partir de la finalització del segon any a una avaluació de la seva activitat científic-tècnica que es realitzarà tenint en compte els criteris per ser investigador/a R3.

Durant els primers tres anys i fins a obtenir el certificat R3 que acredita l’avaluació positiva com investigador/a establert/a, l’ajut anual serà 35.450 euros. La retribució mínima que han de rebre les persones contractades és 33.300 euros bruts anuals. Durant la segona fase, l’ajut anual serà 44.000 euros. La retribució mínima que han de rebre és 39.900 euros bruts anuals.

El termini per a la presentació de sol·licituds s’inicia el 19 de gener i finalitza el 9 de febrer 2023 a les 14.00.

Les institucions de la URL interessades en oferir una plaça, s’han de posar en contacte amb la Sra. Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació abans del dimarts 2 de febrer de 2023.

+info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MCI_22.png