Premi de Recerca en estudis i eines de treball per implementar polítiques de gènere en la província de Barcelona

Diputació de BarcelonaLa Diputació de Barcelona convoca el Premi a la Recerca Francesca Bonnemaison destinat a finançar projectes que tinguin com a objectiu donar suport a la recerca en polítiques innovadores d’igualtat de gènere i de diversitat sexual i de gènere, i a dissenyar eines per a la seva aplicació als ajuntaments de la província de Barcelona.

El premi s’haurà de destinar a finançar el projecte premiat en el termini que va des de la data de l’acceptació formal del premi, i fins el 31 de desembre de 2023.

Podrà ser beneficiària d’aquest premi la persona física, de qualsevol nacionalitat, que tingui el nivell acadèmic corresponent a una llicenciatura, diplomatura o a un grau universitari.

Documentació a aportar:

  1. Fotocòpia d’un document d’identitat (en vigor) de la persona sol·licitant.
  2. Còpia acarada, autenticada, de la titulació universitària requerida.
  3. Currículum vitae.
  4. Carta de compromís o declaració del/de la regidor/a d’Igualtat i/o LGTBI d’un o més ajuntaments de la demarcació de Barcelona en la qual explicitin el seu suport i l’interès en la proposta de recerca presentada.
  5. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de persona beneficiària, d’acord amb l’annex 1 del model normalitzat .
  6. Declaració de compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de subvenció, d’acord amb l’annex 1 del model normalitzat.
  7. Declaració responsable de compliment del que disposa la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència, en relació a l’exercici de professions, oficis i activitats que impliquin el contacte habitual amb menors d’edat. D’acord amb l’annex 2 del model normalitzat.
  8. Memòria del projecte a realitzar en el format que indiquen les bases, d’acord amb l’annex 3 del model normalitzat.

Es concedirà un únic premi a la recerca de 6.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 20 de gener de 2023.

Per tal de resoldre dubtes sobre aquesta convocatòria et pot posar en contacte amb la Florencia Nava (fnava@rectorat.url.edu), de l'Oficina de Recerca i Innovació.

+ info: Bases, Convocatòria, Model memòria i models declaracions responsables, Sol·licitud

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_DIBA.jpg