Oberta la convocatòria dels ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació (FI) per a l'any 2023

AGAURL’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha publicat la convocatòria dels ajuts Joan Oró per a la contractació de personal investigador predoctoral en formació FI-2023.

Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents (article 4 de les bases de la convocatòria):

 • Complir els requisits d’accés al doctorat (article 6 del RD 99/2011, de 28 de gener).
 • Haver finalitzat els estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2020 i el moment de presentar la sol·licitud.

Excepcionalment, aquest termini s’ampliarà tres anys (fins 01/01/2017) si la persona candidata ha estat en una de les situacions següents:

 • Ha gaudit d’un període de baixa per maternitat.
 • Ha tingut a càrrec menors de sis anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial legalment reconeguda.
 • Ha patit qualsevol malaltia greu, accident o tractament hospitalari que provoqui la incapacitació temporal durant un període continuat mínim de 6 mesos.
 • Ha patit qualsevol de les situacions previstes a l’article a la Llei de Mesures de Protecció Integral contra Violència de Gènere.
 • Té reconegut l’estatus de persona refugiada segons la Convenció de Ginebra de 1951.
 • Estar matriculat/da de la tutela acadèmica del doctorat, el curs 2022-2023, en el moment de l’acceptació de l’ajut.
 • No estar en possessió del títol de doctor/a.
 • Tenir una nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic de 6,50 (en escala de 0 a 10, d’acord amb el que es disposa en el RD 1125/2003, de 5 de setembre).
 • Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d’una durada superior a 12 mesos en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Els requisits dels directors/es de les persones sol·licitants són: tenir un vincle contractual o estatuari amb la Universitat i estar vinculat al projecte o contracte de recerca al que es vinculi la tesi doctoral de la persona sol·licitant. Cada director o directora només pot constar com a tal en una sol·licitud.

La presentació de les sol·licituds es farà telemàticament a través de l’apartat “Tràmits” del web de la Generalitat de Catalunya adjuntant la documentació següent:

 1. Formulari de sol·licitud normalitzat.
 2. Annex a la sol·licitud disponible a la web de l’AGAUR.
 3. Document que acrediti la referència de concessió del projecte de recerca finançat o del conveni, el període d’execució i la vinculació del director/a en aquest.
 4. Expedients acadèmics dels estudis de grau, llicenciatura o equivalent i de màster en el quals consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana, calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen en el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre.
 5. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, s’ha de presentar la declaració d’equivalències de la nota mitjana de l’expedient acadèmic dels estudis cursats a l’estranger que disposen les resolucions vigents del Ministeri d’Educació i Formació Professional. S’ha de tenir en compte que les notes mitjanes poden variar depenent dels criteris establertes pel ministeri.

Tenint en compte les recomanacions de la Comissió Europea i els objectius estratègics europeus per avançar cap a un model socioeconòmic més verd, digital, resilient i just, les tesis doctorals del personal investigador en formació objecte d'aquests ajuts s'hauran d'alinear amb els objectius i les orientacions estratègiques per a la recerca i la innovació transformativa i responsable definides al programa Horitzó Europa i, en concret, amb alguna de les àrees temàtiques d'intervenció definides al Pla Estratègic 2021-2024.

El termini per presentar les sol·licituds a “Tràmits” finalitza el 28 de novembre de 2022 a les 14.00 hores.

A més, caldrà lliurar abans del 29 de novembre, a la seu del Rectorat (Claravall, 1-3 | 08022 Barcelona), la documentació següent en paper:

 1. Imprès de sol·licitud normalitzat signat pel candidat/a i el director/a.
 2. Document que acrediti la referència de concessió del projecte de recerca finançat o del conveni, el període d’execució i la vinculació del director/a en aquest.
 3. Fotocòpia compulsada del certificat oficial dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o diplomatura en el qual consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana, calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen en el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre.
 4. Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic dels estudis de màster, en el qual consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana, calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen en el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre.
 5. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic ha d'estar calculada d'acord amb el procediment per aplicar les equivalències que disposen les resolucions vigents del Ministeri d’Educació i Formació Professional.  

Caldrà aportar la traducció jurada de qualsevol documentació oficial que no estigui en català, castellà o anglès.

Les persones interessades en aquesta convocatòria es poden posar en contacte amb la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu) de l'Oficina de Recerca i Innovació.

+info: Convocatòria, Bases, Tràmits, Annex Sol·licitud, Procediment MECD nota mitjana estudis cursats a l’estranger, Pla Estratègic Horitzó Europa, FAQs

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: