Convocatòria de projectes de recerca de la Fundació Pasqual Maragall

La Fundació Pasqual Maragall convoca ajuts a projectes de recerca sobre Alzheimer i malalties neuro-degeneratives relacionades amb l’edat. L’objectiu de la convocatòria és finançar recerca translacional i clínica d’excel·lència per superar l’Alzheimer o altres malalties neuro-degeneratives.

Els projectes de recerca es podran desenvolupar de forma individual per entitats amb seu a Espanya o amb un consorci de màxim 3 grups de recerca d’entitats diferents on l’entitat coordinadora tindrà seu a Espanya.

En els projectes amb un consorci l’entitat coordinadora haurà de ser amb seu a Espanya però la resta d’entitats participants pot ser de qualsevol país estranger. La suma total dels pressupostos de les entitats estrangeres del consorci només podrà tenir una assignació màxima del 30% del pressupost global del projecte.

Els projectes tindran una durada mínima de 2 anys i una durada màxima de 5 anys. L’import màxim concedit per projecte serà de 800.000 €.

El procés d’avaluació de les sol·licituds es farà en dues fases: una primera on es presenta una memòria científica amb una extensió reduïda i una segona fase per aquelles sol·licituds que hagin estat valorades positivament on s’ha de presentar una memòria científica més desenvolupada.

Tota la documentació s’haurà de presentar en anglès i el termini de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca de la URL finalitza el 25 d’octubre de 2022.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de contactar amb el Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació (jcondal@recerca.url.edu) tan aviat com sigui possible.

+ info: Convocatòria

Tipus: 
Convocatòries