Convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica 2023 (DEMOC 2023)

AGAURLa Direcció General de Participació, Processos Electorals i Qualitat Democràtica convoca els ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica per a l'any 2023.

Les propostes han de ser projectes de recerca originals i han d'estar concebuts per crear coneixement nou que sigui aplicable i amb un potencial elevat de generar impacte en la societat.

Els treballs de recerca s'han d'orientar a enriquir el procés de transferència de coneixement, amb la incorporació del govern obert com a referent per transformar i millorar les dinàmiques de participació i la implicació de la ciutadania en els afers públics.

Una altra orientació dels treballs ha de ser integrar la reflexió teòrica i conceptual en l'anàlisi aplicada, identificant experiències i eines que facilitin la formulació de propostes viables per a la millora de la qualitat democràtica. Aquesta orientació vol potenciar el binomi recerca-acció, de manera que la formulació de les diferents línies de recerca es planteja en termes de reptes a atendre en algun dels temes següents:

  1. Impuls a la intel·ligència col·lectiva per millorar la democràcia
  2. Relació entre transparència i dades en els processos participatius
  3. Relació entre actituds polítiques i participació ciutadana per explorar noves dinàmiques per millorar la qualitat democràtica
  4. Superar les desigualtats per millorar la qualitat democràtica
  5. Innovació democràtica en el món local
  6. Transformar l'Administració a partir de la integració de la participació ciutadana
  7. Reforçar les capacitats institucionals per potenciar la participació ciutadana
  8. Fomentar els processos participatius en les polítiques i projectes amb impacte territorial

Resten exclosos de l’objecte d’aquests ajuts els treballs de tesis doctorals. Tampoc no són subvencionables els projectes que tinguin com a objecte l’organització i la realització de cursos, seminaris o congressos.

Els equips de recerca han d'estar constituïts per un mínim de quatre persones investigadores amb dues de doctorades, les quals han de tenir dedicació completa i estar vinculades estatutàriament o contractualment amb caràcter permanent a la plantilla universitària, i una persona de l'organització i/o col·lectiu sobre el qual versi la recerca.

Els projectes s'han d'implementar en el període màxim de 18 mesos a comptar de la publicació de la resolució definitiva de concessió de l'ajut. L'import per ajut serà d'entre 6.000 i 15.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza el dia 5 d’octubre de 2022.

Les persones interessades en aquesta convocatòria hauran de posar-se en contacte amb la Florencia Nava (fnava@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible per gestionar la documentació institucional que es demana.

+info: ConvocatòriaBasesFormulariModel memòria del projecte, Model dades equip

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_58.jpg