Oberta la convocatòria ICREA Acadèmia 2022

Institució Catalana de Recerca i Estudis AvançatsEl Programa ICREA Acadèmia té la finalitat d’incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador doctor amb vinculació permanent a les universitats del sistema universitari de Catalunya.

Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari esmentat que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat investigadora.

El programa suposa per cada investigador/a reconegut/da com ICREA Acadèmia, amb caràcter anual i durant cinc anys d’acord amb les disponibilitats pressupostàries de cada exercici econòmic, el següent:

 • Un premi personal de 16.000 euros (quantitat bruta) de lliure disposició.
 • Una subvenció de 20.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador/a. Aquesta subvenció s’ha de destinar, d’acord amb l’investigador/a ICREA Acadèmia, a projectes de recerca i/o accions directament relacionades amb la seva activitat de recerca, i molt especialment a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent de l’investigador/a ICREA Acadèmia.
 • Un cànon de 4.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador/a en concepte de compensació per la seva participació en la gestió del programa.

Pot participar en el programa el personal docent i investigador contractat que a 27 de setembre de 2022 reuneixi els següents requisits:

 • Estar en possessió del títol de doctor/a.
 • Tenir una vinculació permanent amb obligació docent i un règim de dedicació a temps complet a les universitaris del sistema universitari de Catalunya.
 • Trobar-se en situació de servei actiu a una universitat de Catalunya i estar-hi impartint docència de manera regular.

A la sol·licitud s’hi ha d’incloure informació de la recerca efectuada en els darrers cinc anys:

 • Selecció de les 5 publicacions més rellevants des de 2018.
 • Projectes de recerca des de 2018.
 • Premis i honors des de 2018.
 • Altres mèrits de recerca des de 2018.
 • Plans de recerca per als propers 5 anys.

A més s’ha d’adjuntar el currículum en anglès i en format pdf (màxim 2 Mb i 15 fulls).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dimarts 27 de setembre de 2022 a les 14:00.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de contactar amb la Ruth Babington de l’Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@recerca.url.edu) tan aviat com sigui possible.

+info: Convocatòria, Bases reguladores, Modificació bases reguladores

 
Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: