Convocatòria de Projectes en Línies Estratègiques 2022

Ministerio de Ciencia e InnovaciónEl Ministeri de Ciència i Innovació (MCI) ha publicat la convocatòria de projectes en línies estratègiques, amb l’objectiu de finançar projectes de recerca industrial en col·laboració entre empreses i organismes de recerca.

La finalitat d’aquesta convocatòria és donar resposta als reptes identificats a les 18 prioritats temàtiques (topics), recollides a l’Annex II de les bases, mitjançant el finançament de projectes en els quals es valori el caràcter interdisciplinari a nivell metodològic, conceptual o teòric. Es vol donar un impuls als avenços en el camp d’aplicació al que es dirigeixen els projectes, tant en l’àmbit científic com en el desenvolupament tecnològic i la innovació. 

Amb la voluntat de promoure la cooperació entre empreses i organismes d’investigació, hauran de participar en el projecte un mínim de dues entitats, essent obligatòriament una d’elles un organisme de recerca públic o privat i l’altra una empresa.

Els projectes tindran una durada de 3 anys, la data d’inici dels quals ha de ser durant l’any 2022 i posterior a la data de finalització de presentació de sol·licituds. El pressupost del projecte serà d’un mínim de 400.000 euros i d’un màxim de 2.000.000 d’euros.

Es concediran ajuts en forma de subvenció o préstec. Podran finançar-se despeses de personal, aparells i equips, materials, subcontractació, patents, viatges, consultories i despeses indirectes.

El termini de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca de la URL finalitza l’1 de juliol de 2022.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de contactar amb el Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació (jcondal@recerca.url.edu) tan aviat com sigui possible.

+ info: MCI

Tipus: 
Convocatòries