Ajuts de doctorat industrial 2022

Departament de Recerca i UniversitatsEl Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya ha obert la convocatòria d’ajuts de doctorats industrials (DI-2022), per finançar projectes de doctorat industrial en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial.

Els projectes de doctorat industrial són projectes de recerca desenvolupats en el marc d’un conveni de col·laboració entre una universitat (entorn acadèmic) i una empresa (entorn empresarial), que integren la formació d’estudiants de doctorat, amb l’objectiu de contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català i retenir talent.

Important! A l'efecte de les bases de la convocatòria s’entén per Empresa (o “entorn empresarial”): tota entitat, independentment de la seva forma jurídica, que de forma habitual exerceixi una activitat econòmica consistent a oferir béns i serveis en un determinat mercat, amb independència del seu estatus jurídic (societat mercantil, professional independent, entitat sense ànim de lucre, fundació o associació, tant si té caràcter públic com privat) i de la seva forma de finançament (pública o privada).

La presentació de la sol·licitud consta de tres passes:

1. Un cop la Universitat i l’empresa acorden sol·licitar un projecte de doctorat industrial, s’ha de presentar l’oferta a l’AGAUR, a través de l’Oficina de Recerca i Innovació, perquè se’n faci difusió a través del web http://doctoratsindustrials.gencat.cat, com a mínim durant 7 dies naturals.  Durant aquest període, les persones interessades a desenvolupar el projecte podran presentar la seva candidatura.

2. La Universitat i l’empresa seleccionaran conjuntament la persona candidata, que haurà de complir els requisits següents:

 • Estar admès a un programa de doctorat per al curs 2021-2022 o per al curs 2022-2023.
 • Disposar d’un director/a de tesi vinculat a la universitat, centre de recerca o fundació hospitalària i una persona responsable del projecte designada per l’empresa.
 • El director o la directora de la tesi han de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR), ser investigador/a del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).
 • El doctorand o doctoranda ha de tenir una nota mitjana igual o superior a 6,5 en l’escala d’1 a 10, tenint en compte les notes obtingudes als estudis superiors que donin accés al doctorat.
 • La dedicació del doctorand o doctoranda al projecte de recerca s’ha de distribuir entre l’empresa i la Universitat, vinculats al projecte.

3. Un cop seleccionada la persona que durà a terme el projecte, la Universitat presentarà la documentació de la sol·licitud a l’AGAUR. La convocatòria restarà oberta fins al 14 de desembre de 2022 a les 14.00.

Hi ha previstes quatre resolucions parcials de la convocatòria que tenen els següents terminis:

 • Per a la 1a resolució parcial el termini de presentació de sol·licituds és el 14 d’abril de 2022 a les 14.00.
 • Per a la 2a resolució parcial el termini de presentació de sol·licituds és el 9 de juny de 2022 a les 14.00.
 • Per a la 3a resolució parcial el termini de presentació de sol·licituds és el 6 d’octubre de 2022 a les 14.00.
 • Per a la 4a resolució parcial el termini de presentació de sol·licituds és el 9 de desembre de 2022 a les 14.00.

Com a novetat de les bases de la convocatòria d’enguany:

 1. El salari brut mínim del doctorand o doctoranda és manté en 22.000 euros bruts anuals, però s’elimina la possibilitat que sigui en mitjana per al conjunt dels 3 anys.
 2. En el cas dels ajuts amb modalitat de cofinançament, els costos indirectes (3.888 euros per al conjunt dels 3 anys) es calculen a partir de totes les despeses justificades per l’entorn acadèmic (finançament al grup de recerca, subvenció de matrícula i borsa de mobilitat).
 3. Els criteris de priorització inclouen el foment de la participació femenina en qualsevol de les parts participants: investigadora, responsable d’empresa i doctoranda.

Els investigadors o les investigadores interessades en dirigir un projecte de doctorat industrial s’hauran de posar en contacte amb l’Anna Caellas de l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL (acaellas@rectorat.url.edu) tan aviat com els sigui possible.

 + info: ConvocatòriaBasesWeb Pla DI

Tipus: 
Convocatòries