Oberta la convocatòria “Programa Investigo” de contractació de persones joves per a la realització d’iniciatives de recerca i innovació

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha publicat la convocatòria d’ajuts destinats al finançament del “Programa Investigo” de contractació de persones joves per a la realització d’iniciatives de recerca i innovació, en el marc del pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançada amb fons Next Generation EU.

Les persones destinatàries dels ajuts han de complir els següents requisits en el moment d’iniciar-se el contracte:

  • Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys.
  • Estar desocupada i inscrita com a demandant d’ocupació en el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.
  • No haver desenvolupat cap tipus d’activitat de recerca a la mateixa entitat en el termini de 6 mesos immediatament anteriors a l’inici del contracte.

Les persones destinatàries dels ajuts hauran de realitzar les activitats de recerca i d’innovació d’acord amb els perfils i les tasques següents:

A) Personal investigador amb el títol de doctor (Requisit mínim: títol de doctor o doctora)

Tasques: realitzar activitats de recerca o d’innovació dins d’un laboratori, grup de recerca o departament, incloent el desenvolupament i la participació en un projecte de recerca, la realització de tasques experimentals i d’anàlisi de dades i el suport a la redacció d’articles científics.

B. Personal tecnòleg (Requisit mínim: grau universitari o titulació equivalent)

Tasques: desenvolupar, dins els seu àmbit de coneixement, tasques de direcció d’equips de treball, valorització i transferència del coneixement, formulació d’iniciatives tecnològiques i d’innovació o estudi, aplicació de noves tècniques o metodologies avançades, gestió o supervisió d’instal·lacions científiques o tècniques

C. Personal tècnic de recerca, desenvolupament o innovació (Requisit mínim: cicle formatiu de grau superior o grau universitari o titulació equivalent)

Tasques: organitzar i gestionar, dins el seu àmbit de coneixement, el desenvolupament d’accions de suport a la recerca, el desenvolupament o la innovació en el marc d’un projecte d’investigació i/o donar suport tècnic especialitzat o aplicar els processos i les tècniques que es desenvolupen en el grup de recerca, el laboratori, el servei cientificotècnic o el departament corresponent.

No es pot contractar personal tècnic de gestió ni personal de suport administratiu.

Les activitats de recerca i innovació s’han de desenvolupar preferentment dins dels camps relacionats amb la sanitat, la transició ecològica, l’economia verda (energies renovables, tractament d’aigües i residus i indústria agroalimentària), així com la digitalització de serveis i data science.

La durada dels contractes ha de ser d’un mínim de 12 i un màxim de 24 mesos.

Les subvencions objecte d’aquesta convocatòria es tramiten segons el procediment de concurrència no competitiva i les resolucions de concessió es dictaran per ordre de presentació de sol·licituds fins l’esgotament del pressupost assignat.

Les institucions de la URL interessades en oferir alguna plaça, s’han de posar en contacte amb la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu), de l’Oficina de Recerca i Innovació, abans del divendres 11 de febrer de 2022.

Posteriorment, els centres de la URL hauran d’enviar a l’Oficina de Recerca i Innovació la memòria tècnica degudament complimentada. El termini per a la presentació de les memòries finalitza el 25 de febrer de 2022.

+info: Convocatòria, Bases, Memòria tècnica

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: