Convocatòria URL sexennis CNEAI 2021

Universitat Ramon LlullLa URL ha obert la Convocatòria per a la presentació de sol·licituds d’avaluació de l’activitat investigadora a la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) 2021.

D’acord amb el conveni signat amb l’ANECA, des de la URL se seguiran els criteris d’avaluació i les dates de presentació de sol·licituds fixats per a les universitats públiques.

Les persones que vulguin sol·licitar l’avaluació de llur activitat investigadora hauran de complir els requisits establerts en el punt 3.2 de la convocatòria de la CNEAI. Addicionalment, tots els sol·licitants hauran de complir els requisits següents, a la data de tancament del termini de presentació de sol·licituds:

  1. Estar en possessió del títol de doctor.
  2. Tenir un contracte laboral amb alguna de les institucions federades de la URL vigent, a temps complet o parcial (sempre que aquesta sigui igual o superior a un 50% del temps complet).
  3. Tenir una antiguitat mínima a la URL d’un any.

Les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica a través de la seu electrònica de l’ANECA. Per això, caldrà que disposin del DNIe o del certificat digital expedit per la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) per tal de poder registrar la sol·licitud.

Per a l’avaluació de l’activitat investigadora el PDI interessat haurà de presentar un període de 6 anys i seleccionar un total de 5 mèrits per ser avaluats. Per a cada camp de coneixement la CNEAI ha detallat els criteris específics que han de complir els 5 mèrits per tal d’obtenir una avaluació positiva. Podran incloure’s, a més, fins a 2 aportacions substitutòries, que podran substituir les inicialment seleccionades si durant el procés d’avaluació es consideren de qualitat insuficient per obtenir la puntuació mínima requerida per a l’avaluació favorable de la sol·licitud.

Les sol·licituds hauran d’incloure la següent documentació, que estarà disponible a la seu electrònica de l’ANECA:

  1. Imprès de sol·licitud generat per l’aplicació telemàtica signat per la persona sol·licitant.
  2. CV que es genera en complimentar l’aplicació de sol·licitud amb les cinc aportacions que es vulguin sotmetre a avaluació.
  3. CV normalitzat.
  4. Full de serveis prestats a la URL.
  5. Certificats de vinculació a altres centres de recerca o universitats, si s’escau.

Es podrà presentar la sol·licitud de l’avaluació de l’activitat investigadora a l’aplicació prevista per la CNEAI entre el 17 de gener i el 7 de febrer de 2022. Posteriorment, i sempre fins al 7 de febrer de 2022, caldrà fer arribar a l’adreça electrònica vicerectorat.recerca@url.edu, una còpia del resguard generat per l’aplicació telemàtica de la CNEAI.

Les persones interessades en presentar-se a aquesta convocatòria, s’hauran de posar en contacte amb la Laia Ros (lros@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació per tal de sol·licitar el full de serveis prestats a la URL.

Es recomana sol·licitar el full de serveis prestats abans del 26 de gener de 2022.

El 19 de gener de 2022 es podran seguir a través d’ANECAtv quatre sessions en què s’explicaran en detall els criteris i barems que utilitzarà cada comitè avaluador.

+info: Convocatòria, Guia del sol·licitant, Seu electrònica de l’ANECA, Criteris específics d’avaluació

 
Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: