Convocatòria per a la constitució del nou panell d’experts externs avaluadors del SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación)

S’ha obert la convocatòria per la qual s’estableix el procediment per a la constitució d’un panell d’experts per col·laborar en l’avaluació de sol·licituds, l’anàlisi d’informes de projectes d’accions descentralitzades en el marc del Programa Erasmus+, els programes d’internacionalització del sistema universitari espanyol i altres iniciatives.

L’objectiu de la convocatòria és la constitució d’una relació de persones expertes encarregades de:

 • Avaluar la qualitat de les sol·licituds de subvenció de les accions descentralitzades dels diferents sectors del Programa Erasmus+
 • Avaluar informes de projectes subvencionats, incloent els seus productes i resultats
 • Realitzar revisions documentals de projectes subvencionats en les accions descentralitzades del Programa Erasmus+, avaluant la documentació requerida per a l’esmentat control
 • Avaluar altres programes de mobilitat internacional gestionats pel SEPIE i les sol·licituds per a participar en els mateixos.
 • Avaluar qualsevol altra iniciativa dins de l’àmbit de gestió del SEPIE
 • Les tasques assignades d’avaluació es duran a terme, en la major part dels processos, a través de mitjans telemàtics, si bé podran realitzar-se en alguns casos de forma presencial.

Les persones que vulguin formar part del panell d’experts han de complir amb els següents requisits mínims:

 • Ser persones físiques de nacionalitat espanyola, d’Estats Membres de la UE, o nacionals de tercers països que acreditin la seva residència a Espanya, en un altre país de la Unió Europea, o en algun altre dels països del programa Erasmus+.
 • Estar en possessió del títol de grau
 • Acreditar estar en possessió d’un nivell mínim B1 d’anglès, francès o alemany
 • En el cas de sol·licitants nacionals de països de la qual la llengua oficial no sigui el castellà, acreditar estar en possessió d’un nivell mínim C1 de castellà
 • Disposar d’algun certificat digital reconegut pel SEPIE, ja que la col·laboració en tasques d’avaluació tindrà tramitació de caràcter telemàtic
 • Aportar currículum vitae actualitzat seguint el format Europass
 • Efectuar la col·laboració d’acord amb la convocatòria
 • Estar al corrent del pagament d’obligacions tributaries i de Seguretat Social, quan procedeixi

El termini per a la presentació de candidatures és del 12 de gener fins el 31 de gener de 2022.

+info: Resolució; Web SEPIE

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MU_2.png