Convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica 2022 (DEMOC 2022)

AGAURL’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) convoca els ajuts a projectes de recerca en l'àmbit de la qualitat democràtica per a l'any 2022.

Les propostes han de ser projectes de recerca originals i han d'estar concebuts per crear coneixement nou que sigui aplicable i amb un potencial elevat de generar impacte en la societat. Les propostes han de versar sobre algun dels temes següents:

  • Els reptes de la participació en línia: anàlisi de diferents eines i experiències de participació en línia per a detectar quins elements fan que siguin més o menys utilitzades per la ciutadania i que motivin la participació.
  • Les noves formes de participació no institucionals i com es poden incorporar les iniciatives sorgides a la presa de decisió: anàlisi de les experiències i factors que incideixen en la participació al marge de les institucions públiques (entitats, moviments socials, altres col·lectius, etc.) i dels agents intermediaris que permeten la connexió amb els decisors públics.
  • Participació i gènere: anàlisi de la presència i implicació de les dones en els diferents mecanismes i canals de participació existents i, en especial, dels factors que en potencien o limiten la implicació en processos deliberatius, de decisió i/o cogestió i noves formes de participació equitatives des de la perspectiva de gènere.
  • La participació supramunicipal: anàlisi dels mecanismes, estratègies, reptes i activitats impulsades per les administracions públiques i institucions supramunicipals en participació ciutadana
  • La innovació democràtica al món local: anàlisi d'experiències reeixides de participació ciutadana al món local, tant en el disseny com en la gestió de polítiques públiques, serveis, espais o equipaments públics.

Resten exclosos de l’objecte d’aquests ajuts els treballs de tesis doctorals. Tampoc no són subvencionables els projectes que tinguin com a objecte l’organització i la realització de cursos, seminaris o congressos.

Els equips de recerca han d'estar constituïts per un mínim de quatre persones investigadores amb dues de doctorades, les quals han de tenir dedicació completa i estar vinculades estatutàriament o contractualment amb caràcter permanent a la plantilla universitària.

Els projectes s'han d'implementar en el període màxim de 18 mesos a comptar de la publicació de la resolució definitiva de concessió de l'ajut. L'import per ajut serà d'entre 6.000 i 15.000 euros.

Les persones interessades en aquesta convocatòria hauran de posar-se en contacte amb la Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu) de l’Oficina de Recerca i Innovació el més aviat possible per gestionar la documentació institucional que es demana.

El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació finalitza l’11 d’octubre de 2021.

+Info: Convocatòria, Bases, Formulari, Model memòria del projecte

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_agaur_13.png