Resolució de la convocatòria d’Ajuts a l’activitat de recerca del PDI de la URL per a l’any 2021

Universitat Ramon LlullResolta la Convocatòria d’ajuts a l’activitat de recerca del PDI de la URL 2021.

 

Enguany, s’han concedit 37 projectes de 79 sol·licituds presentades pel PDI de la URL.

L’acceptació de l’ajut s’haurà de formalitzar mitjançant la presentació del document normalitzat que s’ha facilitat a les persones beneficiàries, no més tard del 27 de juliol de 2021. L’escrit anirà adreçat al vicerector de Recerca i Innovació de la URL i haurà d’estar signat per la persona sol·licitant, amb el vistiplau del responsable de recerca o càrrec equivalent del seu Centre o Institució Federada. Es podrà enviar el document d’acceptació en format PDF amb les signatures digitals qualificades, o bé el document en paper, amb les signatures manuscrites originals.

La no presentació del document d’acceptació en el termini establert es considerarà una renúncia tàcita de l’ajut.

Es recorda que, segons estableix l’article onzè de la convocatòria, les persones beneficiàries hauran de presentar una justificació econòmica parcial, no més tard del 8 d’octubre de 2021 i, també, hauran de presentar una justificació de la realització de totes les accions subvencionades no més tard del 21 de gener de 2022, mitjançant la presentació d’una memòria tècnica justificativa i una memòria econòmica de les despeses realitzades, degudament validada per la gerència del centre o institució.

Amb el suport de:

+info: Resolució, Convocatòria

Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: