Nova convocatòria d’ajuts de mobilitat postdoctoral

Ministerio de UniversidadesEl Ministeri d’Universitats ha publicat una nova convocatòria d’ajuts del Subprograma de Mobilitat, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

La convocatòria pretén facilitar la incorporació temporal del PDI a universitats, instal·lacions, laboratoris i centres d’investigació estrangers amb els que s’hi puguin crear o mantenir vincles ja existents, per tal de fomentar l’actualització del coneixement i l’aprenentatge de noves tècniques i mètodes per la recerca o la docència.

Les estades hauran de tenir una duració mínima de tres mesos fins a un màxim de sis mesos improrrogables, i en un únic període que ha de coincidir amb els períodes d’activitat acadèmica. Les estades es podran realitzar entre l’1 de maig 2022 i el 31 de desembre de 2022. No obstant, en el cas d’aquells professors/investigadors que hagin iniciat o realitzat l’estada amb anterioritat, des de gener de 2021, i així ho hagin manifestat en la sol·licitud, per al cas de concessió de l’ajut, la mateixa tindrà efectes retroactius sempre que s’acredita la realització de l’estada en els termes requerits en la convocatòria.

Hi ha dues modalitats d’ajuts:

MODALITAT A. Estades de professorat i personal investigador sènior en centres estrangers:

Dirigida a PDI amb experiència i trajectòria professional acreditada. S’ha d’haver obtingut el títol de doctor/a abans de l’1 de gener de 2010 i s’ha de tenir vinculació laboral amb caràcter indefinit, a temps complert i en servei actiu.

MODALITAT B. Estades “José Castillejo” per a joves doctors i doctores:

Dirigit al PDI que s’hagi incorporat recentment a la carrera docent i investigadora. S’ha d’haver obtingut el títol de doctor/a a partir de l’1 de gener de 2010 i s’ha de tenir vinculació contractual amb la Universitat, com a mínim fins a la data de finalització de l’estada.

D’altra banda, les persones que triïn els EUA com a destinació i obtinguin en l’avaluació una qualificació mínima de 80 punts, podran ser beneficiàries Fullbright (per ambdues modalitats). Aquestes estades es podran realitzar entre l’1 de juny de 2022 i 31 de desembre de 2022.

Les dotacions econòmiques en concepte de despeses d’allotjament i manteniment, de viatge i d’instal·lació, estan determinades a l’Annex de la convocatòria, amb algunes variacions depenent el país de destí.

Per a poder optar a aquests ajuts, cal que en el contracte s’especifiqui que el treballador/a té el títol de doctor/a. La convocatòria també estableix que no es poden haver realitzat estades a l’estranger per un període de 6 mesos en els últims 4 anys (es comptabilitzen les estades per un període igual o superior a un mes) amb independència de que aquestes hagin estat subvencionades o no.

Les sol·licituds es realitzaran a través de la seu electrònica del MU. El termini de presentació de sol·licituds comença el 12 de juliol de 2021 i finalitza el 31 d’agost de 2021 a les 14.00.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de contactar amb la Ruth Babington de Oficina de Recerca i Innovació de la URL (rbabington@rectorat.url.edu), el més aviat possible, per tramitar la sol·licitud.

+info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MU_0.png