Resolta la Convocatòria d’Ajuts a Projectes de Recerca ACM 2021

Aristos Campus MundusResolta la VII Convocatoria del Programa de Ayudas a Proyectos de Investigación de Aristos Campus Mundus 2021.

L’acceptació de l’ajut s’haurà de formalitzar mitjançant el document normalitzat que es facilitarà al personal investigador principal dels projectes concedits, degudament signat per aquests, i s’haurà de presentar en format electrònic amb justificant de recepció a la Secretaria d’ACM  (convocatorias@aristoscampusmundus.net) no més tard del 15 de maig de 2021. La no presentació del document d’acceptació en el termini establert es considerarà una renúncia tàcita de l’ajut.

Es recorda que, segons estableix l’article dotzè de la convocatòria, els beneficiaris hauran de justificar la realització de les accions subvencionades durant els dos mesos posteriors a la finalització del projecte, mitjançant la presentació d’una memòria tècnica justificativa i una memòria econòmica de les despeses realitzades.

+info: Resolució, web ACM

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_ACM_21.jpg