Resolució de la convocatòria d’Ajuts a la intensificació de l’activitat investigadora del PDI per al 2n quadrimestre del curs 2020-21

Universitat Ramon LlullResolta la convocatòria d’Ajuts a la intensificació de l’activitat investigadora del PDI de la URL per al segon quadrimestre del curs 2020-21.

Enguany s’ha concedit un ajut a 36 investigadors i investigadores per un import total de 300.000 euros. L’acceptació de l’ajut s’haurà de formalitzar mitjançant el document normalitzat que s’ha facilitat a les persones beneficiàries, no més tard del 31 de gener de 2021. La no presentació del document d’acceptació en el termini establert es considerarà una renúncia tàcita de l’ajut.

Es recorda que, tal com estableix l’article dotzè de la convocatòria, les persones beneficiàries hauran de justificar la realització de les accions subvencionades com a molt tard el 30 de setembre de 2021, mitjançant la presentació d’una memòria tècnica justificativa i una memòria econòmica de les despeses realitzades, degudament validada per la gerència del centre o institució.

Així mateix, atès que aquests ajuts es financen a través de la subvenció que la Universitat Ramon Llull ha rebut l’any 2020 de la Fundació “la Caixa”, per al foment de la recerca, totes les publicacions, ponències, cursos, comunicacions i actes de difusió en general que es derivin de l’activitat finançada per aquests ajuts hauran d’incloure la menció “La recerca que ha conduït a aquests resultats ha estat realitzada mitjançant fons procedents de la Fundació “la Caixa””.

D’acord amb el Mandat de la URL per al foment de l’accés obert, caldrà permetre l’accés lliure a les publicacions derivades d’aquests ajuts, bé sigui per la publicació en accés obert o bé pel dipòsit en un repositori en accés obert. Es tindran en compte, si s’escau, les condicions establertes per les editorials en relació amb l'arxiu de documents en repositoris d'accés obert. L'arxiu dels documents s'ha de dur a terme tot just després de la publicació i en qualsevol cas en un termini no superior als 6 mesos. En aquest sentit, la URL posa a disposició el seu espai al repositori col·lectiu del sistema universitari de Catalunya RECERCAT.

Amb el suport de:

+info: Resolució

Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: