Ajuts de Recursos Humans del MCI (5a part): Ajuts Torres Quevedo i Ajuts Doctorats Industrials

Ministerio de Ciencia e InnovaciónEl Ministeri de Ciència i Innovació ha publicat les convocatòries dels ajuts Torres Quevedo (PTQ) i Doctorados Industriales 2020, que financen la contractació de personal investigador en formació i de personal investigador doctor en empreses i centres tecnològics.

Ajuts Torres Quevedo (PTQ):

L’objectiu d’aquests ajuts és incentivar la contractació de doctors i de doctores per part d’empreses, centres tecnològics d’àmbit estatal, centres de recolzament a la innovació tecnològica d’àmbit estatal, associacions empresarials i parcs científics i tecnològics pel desenvolupament de projectes concrets de recerca industrial, de desenvolupament experimental o estudis de viabilitat tècnica previs, per als que sigui necessària la contractació laboral de persones amb el títol de doctor/a, amb la finalitat d’afavorir la carrera professional del personal investigador, així com estimular la demanda al sector privat de personal suficientment preparat per emprendre plans i projectes d’R+D i ajudar a la consolidació d’empreses tecnològiques de recent creació.

El ajuts tenen una durada de tres anys i es preveu que hi hagi una part de cofinançament dels organismes contractants.

El personal investigador que vulgui sol·licitar aquest ajut haurà de complir els següents requisits:

  • Estar en possessió del títol de doctor/a en el moment de presentar la sol·licitud.
  • No haver estat vinculat laboralment amb l’entitat amb la que sol·licita l’ajut ni amb cap altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa entre el 15 de febrer de 2019 i el 6 de febrer del 2020, ambdós inclosos.
  • No comptar amb la participació al capital de l’entitat que sol·licita l’ajut o d’altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa que suposi una capacitat de control efectiu, directe o indirecte, de l’entitat.
  • No estar inclòs com a candidat/a en la sol·licitud de més d’una entitat.

Es pot sol·licitar l’ajut per a persones ja contractades per l’entitat sol·licitant en el moment de presentar la sol·licitud a aquesta actuació, sempre que la contractació s’hagi realitzat amb posterioritat al 6 de febrer de 2020 (data del termini de presentació de sol·licituds de la convocatòria 2019 dels ajuts Torres Quevedo).

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 16 de febrer de 2021 a les 14.00

Ajuts per a la formació de doctors/es en empreses “Doctorados Industriales”:

L’objectiu d’aquests ajuts és la formació de doctors i doctores en empreses, mitjançant el cofinançament dels contractes laborals del personal investigador en formació que participen en un projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental que es desenvolupa a l’empresa, en el que s’emmarcarà la seva tesi doctoral, per afavorir la inserció laboral del personal investigador en les empreses des del començament de les seves carreres professionals, contribuir a l’ocupabilitat d’aquests investigadors i promoure la incorporació de talent al teixit productiu per a elevar la competitivitat de la mateixa.

El projecte de recerca industrial o de desenvolupament experimental es pot executar en la seva totalitat a l’empresa o en col·laboració entre l’empresa i una altra entitat pública o privada.

Els ajuts tenen una duració de 4 anys i es preveu que hi hagi una part de cofinançament dels organismes contractants.

El personal investigador que vulgui sol·licitar aquest ajut haurà de complir els següents requisits:

  • Estar en disposició d’estar matriculat o admès en un programa de doctorat en una universitat espanyola per al curs 2021/2022 en el moment de la formalització del contracte.
  • No haver estat vinculat laboralment amb l’entitat amb la que sol·licita l’ajut, ni amb cap altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa, amb anterioritat al 12 de febrer de 2020.
  • No comptar amb la participació al capital de l’entitat que sol·licita l’ajut, ni amb cap altra relacionada accionarial o socialment amb la mateixa, que suposi una capacitat de control efectiu, directe o indirecte, de l’entitat.
  • No estar inclòs com a candidat/a en més d’una sol·licitud.
  • No haver gaudit d’un ajut per un període superior a 12 mesos per al desenvolupament de la tesi doctoral.
  • No estar en possessió del títol de doctor/a per qualsevol universitat espanyola o estrangera.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 18 de febrer de 2021 a les 14.00.

+info: Convocatòria, Torres Quevedo, Doctorados Industriales

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MCI_3.png