Publicada la convocatòria de contractació predoctoral per a la formació de doctors/es FPI 2020

Ministeri de Ciència i InnovacióEl Ministeri de Ciència i Innovació (MCI) ha publicat la nova convocatòria d’ajuts per formalitzar contractes predoctorals per a la formació de doctors/es (FPI).

L’objectiu de l’ajut és realitzar la tesi doctoral dins el marc d’un projecte d’I+D finançat pel Subprograma Estatal de Generació de Coneixement o pels projectes de la modalitat Retos del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat (convocatòries 2019, del MCIU).

A la URL hi ha possibilitat de presentar candidatura als projectes següents:

  • Projecte Ingenieria de proteïnes e ingenieria metabolica de glicozimas para la producción de glicanos y glicoconjugados bioactivos orientados a aplicacions biomedicas, del investigador principal, el Dr. Antoni Planas (IQS School of Enginering).
  • Projecte Carrera investigadora e identidad: investigación dentro y fuera de la academia, de la investigadora principal, la Dra. Montserrat Castelló Badia (Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna)

A part de la contractació, s’ofereix un ajut addicional destinat a cobrir les despeses de tutela de la tesi (preus públics establerts per cada comunitat autònoma) i finançar les despeses per la realització d’estades de recerca. L’import d’aquest ajut addicional és de 6.250 euros.

La durada dels contractes serà d'un màxim de 48 mesos, comptats a partir de la data d'incorporació del personal investigador en formació al Centre de R+D. Aquests seran incompatibles amb la vigència de qualsevol altre contracte laboral.

Durant els tres primers anys, l’ajut es formalitzarà mitjançant un contracte predoctoral a temps complert amb una retribució salarial de 16.250 euros bruts anuals per a cada una de les dues primeres anualitats, 17.410 per a la tercera anualitat i 21.760 per a la quarta anualitat. Transcorregut aquest període, en cas d’haver-se finalitzat els estudis de doctorat, s’efectuarà un contracte postdoctoral d’un any de durada, amb un increment salarial respecte a la fase anterior (19.000 euros bruts anuals). En cas que no s’hagués defensat la tesi doctoral en els tres primers anys de contracte, la comissió responsable del programa de doctorat, podrà autoritzar la pròrroga d’un any de contracte predoctoral.

Per sol·licitar l’ajut s’ha d’estar admès o matriculat en un programa de doctorat pel curs 2020-2021, en el moment de presentació de sol·licituds. Aquelles persones que en el moment de la presentació de la sol·licitud, no estan matriculades o admeses en un programa de doctorat, hauran d’estar en disposició de ser-ho en la data en que es formalitza el contracte. Cada sol·licitant pot presentar únicament una sol·licitud referida a un sol projecte de recerca. No es pot disposar del títol de doctor/a ni haver gaudit d’un ajut anàleg per un temps superior a 12 mesos. Es reserven 10 places per persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

La presentació de sol·licituds es realitzarà a través dels mitjans electrònics habilitats pel MCI. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 27 d’octubre 2020 a les 14.00.

Per qualsevol consulta podeu contactar amb la Sra. Ruth Babington, de la Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@rectorat.url.edu).

+ info: Convocatòria, Guia del sol·licitant, Oferta IQS SE, Oferta FPCEEB

Tipus: 
Convocatòries