Nova convocatòria per a la contractació de personal investigador novell per a l’any 2021 (FI-2021)

AGAURL’Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha publicat la convocatòria per a la contractació de personal investigador predoctoral FI-2021.

Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents (article 3 de de les bases de la convocatòria):

 • Complir els requisits d’accés al doctorat (article 6 del RD 99/2011, de 28 de gener).
 • Haver finalitzat els estudis per accedir al programa de doctorat entre l'1 de gener de 2018 i el moment de presentar la sol·licitud.
 • Estar matriculat/da de la tutela acadèmica del doctorat, el curs 2020-2021, en el moment de l’acceptació de l’ajut.
 • No estar en possessió del títol de doctor/a.
 • Tenir una nota mitjana mínima de l’expedient acadèmic de 6,50 (en escala de 0 a 10, d’acord amb el que es disposa en el RD 1125/2003, de 5 de setembre).
 • Les persones sol·licitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anàloga d’una durada superior a 12 mesos en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Els requisits dels directors/es de les persones sol·licitants són: tenir un vincle contractual o estatuari amb la Universitat, ser membre d’un grup SGR i estar vinculat al projecte o contracte de recerca al que es vinculi la tesi doctoral de la persona sol·licitant. Cada director o directora només pot constar com a tal en una sol·licitud.

La presentació de les sol·licituds es farà telemàticament a través de l’Oficina Virtual de Tràmits de la Generalitat (OVT), adjuntant la documentació següent:

 1. Formulari de sol·licitud normalitzat.
 2. Annex a la sol·licitud disponible a la web de l’AGAUR.
 3. Document que acrediti la referència de concessió del projecte de recerca finançat o del conveni, el període d’execució i la vinculació del director/a en aquest.
 4. Expedient acadèmic dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o diplomatura en el qual consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana, calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen en el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre.
 5. Expedient acadèmic dels estudis de màster, en el qual consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana, calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen en el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre. En el cas dels expedients acadèmics que no estiguin calculats d’acord amb els criteris establerts al RD 1125/2003, de 5 de setembre, s’haurà d’aportar el document “Declaració de nota mitjana” disponible a la web de l’AGAUR, degudament emplenat.
 6. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic ha d'estar calculada d'acord amb el procediment per aplicar les equivalències que disposen les resolucions de 20 de juny i de 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

El termini per presentar les sol·licituds a l’OVT finalitza el 20 d’octubre de 2020 a les 14.00 hores.

 

A més, caldrà lliurar abans del 30 d’octubre, a la seu del Rectorat (Claravall, 1-3, 08022 Barcelona), la documentació següent en paper:

Per poder lliurar la documentació requerida en paper al Rectorat de la URL, caldrà demanar cita prèvia a l’adreça electrònica rbabington@rectorat.url.edu.

 1. Imprès de sol·licitud normalitzat signat pel candidat/a i el director/a.
 2. Document que acrediti la referència de concessió del projecte de recerca finançat o del conveni, el període d’execució i la vinculació del director/a en aquest.
 3. Fotocòpia compulsada del certificat oficial dels estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura o diplomatura en el qual consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana, calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen en el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre.
 4. Fotocòpia compulsada de l’expedient acadèmic dels estudis de màster, en el qual consti la data d’obtenció del títol i la nota mitjana, calculada d’acord amb els criteris que s’especifiquen en el Reial Decret 1125/2003, de 5 de setembre. En el cas dels expedients acadèmics que no estiguin calculats d’acord amb els criteris establerts al RD 1125/2003, de 5 de setembre, s’haurà d’aportar el document “Declaració de nota mitjana” disponible a la web de l’AGAUR, degudament emplenat.
 5. En el cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadèmic ha d'estar calculada d'acord amb el procediment per aplicar les equivalències que disposen les resolucions de 20 de juny i de 21 de juliol de 2016 de la Direcció General de Política Universitària del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport. 

Caldrà aportar la traducció jurada de qualsevol documentació oficial que no estigui en català, castellà, o anglès.

Les persones interessades en aquesta convocatòria es poden posar en contacte amb la Ruth Babington (rbabington@rectorat.url.edu) de l'Oficina de Recerca i Innovació.

+info: Convocatòria, Bases, OVT, Annex Sol·licitud, Declaració de nota mitjana AGAUR, Procediment MECD nota mitjana estudis cursats a l’estranger

 

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: