Recordatori: Ajuts de doctorat industrial 2020

Departament d'Empresa i ConeixementSegueix oberta la convocatòria d’ajuts de doctorats industrials (DI-2020), per finançar projectes de doctorat industrial en qualsevol àmbit de coneixement i qualsevol sector empresarial.

Els projectes de doctorat industrial són projectes de recerca desenvolupats en el marc d’un conveni de col·laboració entre una universitat (entorn acadèmic) i una empresa (entorn empresarial), que integren la formació d’estudiants de doctorat, amb l’objectiu de contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català i retenir talent.

Important! A l'efecte de les bases de la convocatòria s’entén per Empresa (o “entorn empresarial”): tota entitat, independentment de la seva forma jurídica, que de forma habitual exerceixi una activitat econòmica consistent a oferir béns i serveis en un determinat mercat, amb independència del seu estatus jurídic (societat mercantil, professional independent, entitat sense ànim de lucre, fundació o associació, tant si té caràcter públic com privat) i de la seva forma de finançament (pública o privada).

La presentació de la sol·licitud consta de tres passes:

1. Un cop la Universitat i l’empresa acorden sol·licitar un projecte de doctorat industrial, s’ha de presentar l’oferta a l’AGAUR, a través de l’Oficina de Recerca i Innovació, perquè se’n faci difusió a través del web http://doctoratsindustrials.gencat.cat, com a mínim durant 7 dies naturals.  Durant aquest període, les persones interessades a desenvolupar el projecte podran presentar la seva candidatura.

2. La Universitat i l’empresa seleccionaran conjuntament la persona candidata, que haurà de complir els requisits següents:

  • Estar admès a un programa de doctorat per al curs 2019-2020 o per al curs 2020-2021.
  • Disposar d’un director/a de tesi vinculat a la universitat, centre de recerca o fundació hospitalària i una persona responsable del projecte designada per l’empresa.
  • El director o la directora de la tesi han de formar part d’un grup de recerca reconegut (SGR), ser investigador/a del programa ICREA o haver obtingut finançament del Consell Europeu de Recerca (ERC).
  • El doctorand o doctoranda ha de tenir una nota mitjana igual o superior a 6,5 en l’escala d’1 a 10, tenint en compte les notes obtingudes als estudis superiors que donin accés al doctorat.
  • La dedicació del doctorand o doctoranda al projecte de recerca s’ha de distribuir entre l’empresa i la Universitat, vinculats al projecte.

3. Un cop seleccionada la persona que durà a terme el projecte, la Universitat presentarà la documentació de la sol·licitud a l’AGAUR.

Per a la 3a resolució parcial el termini de presentació de sol·licituds és el 6 d’octubre de 2020 a les 14.00.

Els investigadors o les investigadores interessades en dirigir un projecte de doctorat industrial s’hauran de posar en contacte amb l’Anna Caellas de l’Oficina de Recerca i Innovació de la URL (acaellas@rectorat.url.edu) tan aviat com els sigui possible.

 + info: ConvocatòriaBasesWeb Pla DI

foto_mailchimp: 
https://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_gencat_empresa-coneixement.jpg