Nova convocatòria d'ajuts per al finançament de projectes de recerca "Replegar-se per créixer: l'impacte de les pandèmies en un món sense fronteres visibles” (PANDÈMIES 2020)

AGAUREl Departament d’Empresa i Coneixement ha obert una nova convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en qualsevol àmbit, que analitzin l’impacte de l’epidèmia de COVID-19 i del concepte de pandèmia en general, i proposin mesures, models i línies d’actuació que contribueixin a prevenir i superar-ne les conseqüències.

Tot i que està oberta a tots els àmbits i temàtiques relacionades amb l’impacte de la COVID-19, al món en general i a Catalunya en particular, es proposen alguns camps temàtics de referència, per fomentar la interdisciplinarietat:

  • Salut i benestar: prevenció, mecanismes d’anticipació i de resposta ràpida del sistema de salut, benestar i salut mental de pacients, etc.
  • Societats inclusives, innovadores i reflexives: millora dels serveis socials, promoció de la igualtat, canvis culturals, transformacions socioeconòmiques, ciència ciutadana, governança, digitalització de la societat, etc.
  • Sostenibilitat i urbanisme: adaptació del territori, mobilitat sostenible i ciutats intel·ligents, energia i recursos, adaptació de l’habitatge i del mobiliari urbà, etc.
  • Transformació digital i industrial: accés i ús de les TIC, desenvolupament i aplicacions tecnològiques, educació digital, utilitats de les xarxes socials, etc.
  • Economia reactiva i del coneixement: model econòmic, sostenibilitat de recursos, preparació i abastiment, hàbits de consum, innovació en turisme, mercat laboral, etc.

Els equips de recerca hauran d’estar formats per un mínim de 10 persones investigadores doctores vinculades a una universitat catalana o a un centre de recerca CERCA. També podrà incloure altres persones investigadores de diferents categories i altres institucions. Cada membre dels equips només podrà constar com a tal en una sol·licitud.

Es valoraran especialment els projectes conjunts entre grups de recerca de diferents institucions o disciplines, que treballin al voltant de la mateixa temàtica a Catalunya. Els projectes hauran d’incloure en el pla de treball una part d’anàlisi de dades, base de les propostes que es pretenguin aportar. Caldrà identificar en quins sectors o àmbits tindran impacte o aplicabilitat els resultats previstos, ja sigui a curt o mitjà termini.

El termini d’execució dels projectes finançats serà de 18 mesos, comptadors des de la publicació de la resolució definitiva de concessió.

L’import de l’ajut sol·licitat haurà d’estar entre 50.000 i 350.000 euros. Es podran finançar despeses de contractació de personal, despeses d’execució (material inventariable i equipament indispensable, material fungible, col·laboracions externes, consultoria, etc.), despeses de publicació i difusió dels resultats, despeses dels viatges necessaris per a la realització del projecte i, en casos justificats, despeses de coordinació.

La Universitat Ramon Llull podrà presentar un màxim de 6 projectes a aquesta convocatòria, per la qual cosa farà públics el sistema i criteris de priorització abans de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

El termini oficial de presentació de sol·licituds finalitzarà el 30 d’octubre de 2020 a les 14.00.

La data prevista de finalització de la presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació és el 23 de octubre de 2020 a les 14.00. Properament, amb la publicació dels criteris de priorització, es donarà la informació definitiva relativa al termini i forma de presentació de les sol·licituds.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria s’hauran de posar en contacte amb la Idoia Villanueva de l’Oficina de Recerca i Innovació (ivillanueva@rectorat.url.edu).

+info: Ajuts Pandèmies 2020

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: