Convocatòria del programa Indústria del Coneixement per a l’any 2020 (Llavor i producte)

AGAUROberta una nova convocatòria del programa Indústria del Coneixement (modalitats Llavor i Producte), per finançar projectes d’innovació que puguin incorporar-se al sector productiu o bé obtenir prototipus per transferir els resultats de la recerca generats a Catalunya.

Com en convocatòries anteriors, es contemplen dues modalitats:

Modalitat A. Ajuts Llavor per a projectes innovadors amb potencial d’incorporació al sector productiu

Els projectes finançats s’hauran de trobar a les fases 1 o 2 dins l’escala de maduresa tecnològica (Technology Readiness Level, TRL).

Els equips de recerca participants hauran de ser responsables de la generació del coneixement o la tecnologia que es vol valoritzar. Hauran d’estar formats com a mínim per dues persones:

  • Científic responsable: ha de ser líder en el deu camp i en l’entorn acadèmic. Serà el responsable del projecte. Ha d’estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d’estar vinculat estatutàriament o contractual a la plantilla de la universitat o centre participant, i tenir-hi dedicació completa.
  • Científic emprenedor: ha d’estar en fase inicial de la seva carrera científica i preferentment del mateix grup de recerca que el científic responsable. Ha d’estar admès a un programa de doctorat o tenir el títol de doctor/a en el moment de presentar la sol·licitud. En cas de tenir el títol de doctor/a, no pot fer més de 10 anys de la seva obtenció, a data de publicació de la convocatòria.

El científic emprenedor només pot constar en una proposta d’equip de la modalitat A en la mateixa convocatòria.

La convocatòria preveu també la figura del mentor o mentora empresarial, que ha de ser un directiu sènior del sector productiu i s’incorpora a l’equip de recerca un cop triats els projectes per formar l’equip Llavor.

Els projectes tindran una durada de nou mesos comptadors des de l’endemà de la data de publicació de la resolució de concessió. L’import de cada ajut llavor és d’una quantia fixa de 20.000 euros.

Modalitat B. Ajuts Producte destinats a l’obtenció de prototipus i a la valorització i transferència dels resultats d’investigació generada per equips de recerca de Catalunya

Els projectes d’aquesta modalitat s’hauran de trobar en la fase de prova de concepte, corresponents a les fases 3 a 7 de l’escala de maduresa tecnològica (Technology Readiness Level, TRL), i hauran de comprendre activitats que permetin l’assoliment d’una prova de concepte en forma de prototipus, escala pilot, prova preindustrial o assaig preclínic, entre d’altres.

Els equips de recerca que es presentin han de disposar de persones que estiguin realment motivades pel canvi cultural que es proposa, i que han de liderar dins l’entitat. Hauran d’estar formats com a mínim per dues persones:

  • Científic responsable: persona líder en el seu camp i en l’entorn acadèmic i científic. Actuarà de responsable del projecte. Ha d’estar en possessió del títol de doctor o doctora i ha d’estar vinculat estatutàriament o contractual a la plantilla de la universitat o centre participant, i tenir-hi dedicació completa.
  • Científic emprenedor: ha d’estar en fase inicial de la seva carrera científica i preferentment del mateix grup que el científic responsable. Ha d’estar admès a un programa de doctorat o tenir el títol de doctor en el moment de presentar la sol·licitud. En cas de ser tenir el doctorat, no pot fer més de 10 anys de la seva obtenció, a data de la convocatòria.

La convocatòria preveu també la figura del mentor o mentora empresarial, que ha de ser un directiu sènior del sector productiu i s’incorpora a l’equip de recerca un cop triats els projectes per formar l’equip Producte.

Els projectes que es presentin hauran de tenir una durada màxima de divuit mesos comptats a partir de l’endemà de la data de resolució definitiva de concessió. L’import de cada ajut serà d’un màxim de 100.000 euros.

 

En ambdues modalitats, seran subvencionables aquelles despeses directament relacionades amb l’execució del projecte que s’hagin compromès en el període d’execució.

El 50% de l’import d’aquesta convocatòria està cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2014-2020 dins l’objectiu temàtic “Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació”.

El termini de presentació de sol·licituds està pendent de publicació.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a qualsevol de les dues modalitats d’aquesta convocatòria s’hauran de posar en contacte amb la Idoia Villanueva (ivillanueva@rectorat.url.edu).

+ info: ordre de bases, convocatòria, web AGAUR

 
Tipus: 
Convocatòries
Transferència
foto_mailchimp: