Disponible una nova guia d’oportunitats de finançament europeu de la Recerca

VII PMLa CE ha publicat l’eina de gestió "New practical guide to EU funding opportunities for research and innovation”.


Aquesta guia està dissenyada per proporcionar informació pràctica dels diferents fonts de finançament, incloent el 7èPM i els Fons Estructurals. S'inclou una descripció de cada fons, consells per als responsables polítics i una llista de verificació i quadre de comandament per permetre que els potencials beneficiaris  pugin accedir als fons europeus en totes les etapes de la gestió d'un projecte.

 

+ info: New practical guide to EU funding