Ajuts per a treballs de recerca sobre administracions públiques

Generalitat L’Escola d’Administració Pública de Catalunya ha obert la convocatòria 2010 de subvencions per a realitzar treballs de recerca sobre gestió pública, dret públic, organització administrativa, economia del sector públic i funció pública. L’objecte de les subvencions és l’obtenció de nous resultats en el camp teòric o aplicacions per augmentar l’eficiència en la gestió dels serveis públics.

 

Els treballs de recerca objecte d’aquestes subvencions han de versar sobre algun dels àmbits de recerca següents:

a) Els canvis en les organitzacions públiques per adaptar-se a les necessitats de l’entorn social, econòmic i polític:

Adaptacions organitzatives: Les matèries objecte de recerca poden ser, de manera orientativa però no limitativa, entre d’altres: l’externalització i la reinternalització; l’agencialització; la gerencialització; les relacions agent-principal: contractes de relació.

Modificacions de la política de recursos humans a les administracions públiques: Les matèries objecte de recerca poden ser, de manera orientativa però no limitativa,entre d’altres: la política de recursos humans (selecció, gestió i formació; la perspectiva de gènere); la gestió per competències; l’avaluació dels recursos humans; el rol del directiu públic; la mobilitat entre administracions.

La introducció de les tecnologies de la informació i la comunicació en les organitzacions públiques.

La gestió del coneixement.

b) Les relacions de cooperació intra i interadministratives:

Interoperabilitat.

Transferència de dades.

Instruments de cooperació i coordinació entre les administracions locals i de la Generalitat.

c) El govern, l’Administració i la ciutadania:

Interacció entre càrrecs polítics i gestors públics en el procés de definició del problema, de decisió, d’implementació i d’avaluació de les polítiques públiques.

Activitats clau del gestor públic.

Posicionament de les organitzacions públiques en relació amb la ciutadania i les persones usuàries dels serveis: cartes de serveis, mecanismes de reclamació, etc.

Serveis electrònics adreçats a la ciutadania i l’empresariat: eficàcia, eficiència i transformacions de les organitzacions públiques en el disseny d’aquests serveis.


El termini de presentació de sol·licituds a l’Oficina de Recerca i Innovació s’acaba el 5 d’octubre de 2010.


+info: Convocatòria