La Generalitat de Catalunya aprova el Pla de Recerca i Innovació 2010-2013

Generalitat de Catalunya El Pla de Recerca i Innovació (PRI) 2010-2013 és l’instrument mitjançant el qual l’Administració de la Generalitat de Catalunya exerceix la tasca de foment, coordinació i planificació de la recerca i la innovació del país. És també l’instrument fonamental en què se sustenta el desenvolupament del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) durant els propers quatre anys.

 

El PRI 2010-2013 pretén "generar un canvi radical en les polítiques públiques de recerca i innovació de Catalunya basant-se en els compromisos adquirits en el PNRI, a les diagnosis i recomanacions fetes per organismes i ens de referència, a una conjuntura socioeconòmica marcada per una profunda crisi i a les visions recentment expressades per la Unió Europea sobre les estratègies de recerca i innovació".

El PRI es desplega en una estructura de cinc blocs de contingut, que s’inicia plantejant quin és l’objecte i el camp de joc de l’R+D+I, la situació de l’R+D+I a Catalunya, el rol del Govern de la Generalitat en el sistema, així com els antecedents i el marc en matèria de polítiques públiques d’R+D+I.

Les polítiques i actuacions del PRI 2010-2013 s’articulen en 10 objectius estratègics. Els set primers amb l’aproximació estratègica sistèmica, el vuitè i novè amb l’estratègia de focalització orientada a reptes socioeconòmics i a entorns territorials, i el desè amb la mobilització de recursos.

 

+info: PRI