Ciència oberta: “Guidelines for open access to publications, data and other research outputs” de la Comissió Europea (actualitzades abril 2020)

Comissió EuropeaLa Comissió Europea insta a la comunitat investigadora a proporcionar accés obert immediat a les publicacions, dades i qualsevol altre resultat que permeti avançar en la recerca de la COVID-19.

La petició també va adreçada a tots el projectes d'infraestructures de recerca que desenvolupen i/o proporcionen serveis d'accés a eines i recursos de recerca rellevants, per proporcionar accés personalitzat i prioritari.

Les directrius es basen en els compromisos assumits per la Comissió Europea, com a signatària del Statement on Data Sharing in Public Health Emergency.

Per a cada tipus de resultat de la recerca destaquem:

1. Publicacions:

1.1. Posar a disposició de manera immediata totes les publicacions de recerca rellevants per la COVID-19, mitjançant el dipòsit d'una còpia de la versió publicada o final, revisada per consemblants, en un repositori, en el moment de publicació, sota una llicència CC BY 4.0 o equivalent.

1.1.1. Si es publica en revistes d'accés obert o híbrides, el càrrec dels APCs són costos elegibles en els projectes.

1.1.2. Si la disciplina no disposa d'un repositori temàtic consolidat es pot usar Zenodo.

1.2. Fer que els resultats de recerca estiguin disponibles a través de servidors de preprints abans de la publicació a la revista, o mitjançant plataformes que fan que les publicacions siguin accessibles abans de la revisió per consemblants.

1.2.1. Entre els servidors de preprints confiables i rellevants hi ha: bioRxiv, medRxiv, PsyArxiv, SocArXiv, ArXiv, Open Science Framework (OSF) o Zenodo.

1.3. Proporcionar informació, a través del repositori, sobre qualsevol resultat de recerca o altres eines i instruments necessaris per reutilitzar i/o validar les conclusions de la publicació científica. Això inclou, per exemple, fluxos de treball, models, materials, etc.

1.4. Incloure metadades dipositades sota una llicència de domini públic CC 0 1.0 o equivalent, d'acord amb els principis FAIR (Findable, Accessible, Interoperable i Re-usable).

2. Dades de recerca:

2.1. Fer que les dades de recerca estiguin en accés obert de forma immediata i seguint els principis FAIR. Es recomana que les dades tinguin una llicència CC BY 4.0, CC0 1.0 o equivalent.

2.1.1 Actualment, l'acord de finançament (art. 29,3, opció 1c) pot requerir que les dades siguin accessibles en els següents 30 dies des de la seva generació, però es demana que s’avancin els terminis en el cas de troballes rellevants.

2.2. Desenvolupar protocols per l'accés a les dades si l'accés obert no es possible sempre aplicant el principi "el més obert quan sigui possible, el més tancat quan sigui necessari".

2.3. Proporcionar accés obert a totes les dades que puguin ser útils per la comunitat investigadora. Això inclou protocols i estàndards utilitzats per recopilar les dades, així com dades sense processar i que no necessàriament s'hagin utilitzat en publicacions.

2.4. Dipositar les dades de recerca amb control de qualitat en un repositori de dades l'abans possible i dins dels terminis que s'estableixen al Pla de Gestió de Dades (DMP).

2.5. Proporcionar informació a través del repositori sobre qualsevol resultat de recerca o altres eines i instruments necessaris per reutilitzar o validar les dades. Això inclou, per exemple, fluxos de treball, models, materials, etc.

2.6. Incloure metadades dipositades sota una llicència CC0 1.0 o equivalent, i seguint els principis FAIR.

3. Plans de gestió de dades (DMP):

3.1. Elaborar un Pla de Gestió de Dades (DMP) i proporcionar-lo amb la proposta, o com a màxim, abans de la firma de l’acord de subvenció. El DMP ha d'abordar aspectes rellevants per aconseguir que les dades siguin FAIR.

3.2. Actualitzar regularment el DMP.

3.3. Registrar el DMP com a públic, no restringit i d'accés obert, sempre que no hi hagi motius per restringir-lo.

 

El document finalitza amb tot un recull d’eines i recursos d’interès.

+info: Guidelines for open access to publications, data and other research outputs

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_european_comission_33.png