Fondo CRUE-CSIC-Santander SUPERA COVID-19

CRUE - Banc SantanderLes universitats espanyoles, el CSIC i el Banco Santander, en col·laboració amb la CRUE, han constituït el Fondo SUPERA COVID-19, de 8,5 milions d’euros, dirigit a finançar programes, projectes col·laboratius i mesures de suport a l’àmbit universitari per minimitzar l’impacte de la crisi provocada per la COVID-19 en l’àmbit sanitari, educatiu i social.

La convocatòria que regula la distribució del finançament serà gestionada per la CRUE i defineix tres línies de finançament prioritàries:

 1. Recerca aplicada o específica COVID-19: centrada a finançar projectes de recerca que ajudin a comprendre el virus SARS-CoV-2 i a combatre la malaltia que provoca (COVID-19), a partir de resultats d’aplicació immediata o a curt termini, amb l’objectiu de millorar la situació sanitària, social i econòmica que està provocant la pandèmia. Es preveu:
  1. el finançament addicional per projectes ja finançats en convocatòries competitives d’agències i institucions nacionals o internacionals que actualment estiguin en desenvolupament, per complementar o reforçar-ne els objectius
  2. el finançament de nous projectes de recerca que s’emmarquin en les següents línies prioritàries:
   1. caracterització clínic-molecular de la malaltia COVID-19
   2. desenvolupament de teràpies per al tractament de la malaltia COVID-19
   3. intel·ligència artificial i anàlisi massiva de dades orientades al control clínic-epidemiològic de la malaltia COVID-19
   4. desenvolupament de protocols d’atenció i cura de pacients afectats per COVID-19
 2. Projectes d’impacte i rendibilitat social: centrada en finançar projectes que analitzin els efectes de la malaltia COVID-19 amb una metodologia multidisciplinària, incloent les ciències socials, humanes, del comportament i jurídiques, per pal·liar llurs conseqüències. Es preveuen:
  1. projectes col·laboratius de desenvolupament, producció i millora d’equipament i productes sanitaris homologables per a la lluita contra la COVID-19 a hospitals i residències de gent gran
  2. estudis i projectes de recerca amb perspectiva de gènere sobre l’impacte econòmic-social de la crisi
  3. estudis en gestió de crisis:
   1. anàlisi i tractament de pandèmies a partir d’experiències prèvies i l’experiència actual; planificació d’escenaris segurs per a futures pandèmies
   2. estudis sobre l’impacte econòmic i les condicions de vida de la població durant i després de la pandèmia
   3. estudis i anàlisi de la situació des de la perspectiva dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS, Agenda 2030)
   4. accions de voluntariat i cooperació regional, nacional i internacional, amb especial atenció a l’àmbit universitari
 3. Enfortiment de la capacitat TIC del sistema universitari espanyol: es finançaran accions centrades en enfortir i complementar l’activitat docent no presencial en un marc d’equitat per a tots els estudiants.

Per a aquesta tercera línia, el fons no estableix crida pública, ja que les accions es desenvoluparan per totes les universitats del sistema universitari espanyol, a través de la coordinació de CRUE-TIC.

Per a les dues primeres línies serà requisit que participin a la sol·licitud un mínim de dues universitats o una universitat i el CSIC, per augmentar els objectius del projecte o obtenir resultats en menys temps. Podran participar-hi també altres centres de recerca, actors del sistema espanyol de ciència i tecnologia o empreses que puguin aportar valor al desenvolupament i consecució dels objectius proposats. Es valorarà positivament la interdisciplinarietat del consorci i el cofinançament per part de les entitats participants o altres entitats.

Els projectes s’han d’englobar en una única línia. La durada dels projectes serà preferiblement d’un any i, excepcionalment, podran ser de dos anys si es justifica adequadament. Els projectes es classificaran en tres categories segons el seu pressupost:

 1. menys de 100.000 euros
 2. entre 100.000 euros i 500.000 euros
 3. més de 500.000 euros

Es podran finançar despeses de personal de suport i despeses d’execució del projecte (equipament científic, material inventariable, material fungible, contractació de serveis necessaris). Es valoraran la qualitat científic-tècnica, la trajectòria de l’investigador/a coordinador, l’impacte a curt termini, el termini dels resultats esperables, el caràcter multidisciplinari de la proposta i el caràcter integrador de l’equip.

Les resolucions sobre les propostes es faran cada 15 dies. Tots els projectes no seleccionats competiran fins la última ronda.

Atesa l’excepcionalitat i urgència de la convocatòria, l’investigador/a principal tindrà un mes per presentar l’informe favorable del Comitè d’Ètica de la institució coordinadora del projecte.

La convocatòria romandrà oberta fins que s’atorguin tots els fons o com a màxim fins el 18 de desembre de 2020.

Les persones interessades en presentar un projecte a aquesta convocatòria hauran de presentar el formulari de sol·licitud, degudament complimentat, en format Word, a l’adreça electrònica vicerectorat.recerca@url.edu. Des del Vicerectorat de Recerca i Innovació es farà arribar la sol·licitud a la CRUE.

+info: Web Fondo SUPERA COVID-19

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: