Nova convocatòria de projectes “RETOS-Colaboración 2019”

Ministeri de Ciència, Innovació i UniversitatsEl Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades  (MCIU) ha publicat la convocatòria Retos-Colaboración 2019, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l’aplicació empresarial de noves idees i tècniques, i la contribució a la creació de nous productes i serveis.

Les temàtiques dels projectes hauran d’estar alineades amb els reptes establerts al Programa Estatal de I+D+i orientado a los Retos de la Sociedad, referint-se les propostes a un únic repte dels vuit establerts.

Amb la finalitat de promoure la cooperació entre empreses i organismes d’investigació, hauran de participar en el projecte un mínim de dues entitats, essent obligatòriament una d’elles un organisme de recerca públic o privat, i el líder del consorci una empresa (que actuarà de sol·licitant).

Els projectes hauran de ser plurianuals amb data d’inici durant l’any 2020 i amb finalització entre el desembre de 2021 i el desembre de 2023. Cada un d’ells haurà de tenir un pressupost mínim de 500.000 euros, i la participació empresarial en el pressupost haurà de ser superior al 60%.

Es concediran ajuts en forma de subvenció o préstec, segons el tipus d’entitat. Podran finançar-se despeses de personal, aparells i equips, materials, subcontractació, patents, viatges i consultories, i despeses indirectes.

El termini de presentació de propostes a l’Oficina de Recerca de la URL finalitza el  22 d’octubre de 2019.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de contactar amb el Sr. Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació (jcondal@recerca.url.edu ) tan aviat com sigui possible.

+info: Convocatòria

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: