Convocatòria de Projectes de Reflexió Palau Macaya

Obra Social "la Caixa"L’Obra Social de “la Caixa” ha obert una convocatòria de projectes amb la finalitat de donar suport a iniciatives de reflexió, debat i intercanvi d’idees, sobre temes de desenvolupament i sostenibilitat, que es puguin fer a un any vista al Palau Macaya.

La convocatòria té per objectiu finançar projectes que ajudin a entendre millor els reptes que té plantejats la nostra societat, que permetin identificar noves tendències i que presentin metodologies innovadores capaces de generar progrés i transformació social.   

La convocatòria busca projectes amb els següents eixos de reflexió:

  1. Desenvolupament humà i sostenibilitat econòmica: la construcció de models i polítiques econòmiques alternatives en un món global.
  2. Desenvolupament humà i sostenibilitat mediambiental: el medi ambient, el canvi climàtic, l’escassetat de recursos naturals i la seva preservació.
  3. Desenvolupament humà i sostenibilitat social: l’evolució de les problemàtiques d’exclusió social i els sistemes de benestar, ara i en el futur.
  4. Desenvolupament humà i pensament: identitat i sentit de pertinença, formes d’organització i regulació política.

Tots els projectes hauran d’incloure obligatòriament un mínim de 5 activitats que s’hauran de fer als espais del Palau Macaya. Totes les activitats s’hauran de portar a terme entre el setembre de 2020 i el setembre de 2021.

La Caixa col·laborarà amb una dotació màxima de 10.000 euros (IVA inclòs), que no pot superar el 75% de l’import total del projecte. Cal especificar l’origen del 25% restant. L’aportació econòmica s’haurà de destinar als conceptes següents:

  • Honoraris de professionals o ponents que participen en les activitats, sempre que no formin part de l’entitat sol·licitant del projecte.
  • Despeses d’allotjament i desplaçaments de tots els professionals o ponents que participen en les activitats. En aquest cas sí que es poden imputar despeses de personal de l’entitat sol·licitant que participi en qualitat de ponent.
  • Despeses de gestió del projecte (material i tècniques). Aquesta partida no pot superar el 20% del cost total del projecte.

El termini de presentació de sol·licituds és el 12 de novembre de 2019.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria s’hauran de posar en contacte amb la Idoia Villanueva de l’Oficina de Recerca i Innovació (ivillanueva@rectorat.url.edu) el més aviat possible, per tal de gestionar la documentació institucional que es demana.

+info: Bases, Convocatòria, Guia d’elaboració de propostes

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_OS_lacaixa_30.jpg