Resolució de la convocatòria d’Ajuts a la intensificació de l’activitat investigadora del PDI per al 1r quadrimestre del curs 2019-20

Universitat Ramon LlullResolta la convocatòria dels Ajuts a la intensificació de l’activitat investigadora del PDI per al 1r quadrimestre del curs 2019-20.

Enguany s’ha concedit un ajut a 34 investigadors i investigadores per un import total de 300.000 euros. L’acceptació de l’ajut s’haurà de formalitzar mitjançant el document normalitzat que s’ha facilitat a les persones beneficiàries, no més tard del 6 de setembre de 2019. La no presentació del document d’acceptació en el termini establert es considerarà una renúncia tàcita de l’ajut.

Es recorda que, segons estableix l’article dotzè de la convocatòria, els beneficiaris hauran de justificar la realització de les accions subvencionades com a molt tard el 16 d’abril de 2020, mitjançant la presentació d’una memòria tècnica justificativa i una memòria econòmica de les despeses realitzades, degudament validada per la gerència del centre o institució.

Així mateix, atès que aquests ajuts es financen a través de la subvenció que la Universitat Ramon Llull ha rebut l’any 2019 de la Fundació Bancària “la Caixa”, fruit del conveni que ha subscrit la pròpia Fundació amb la Generalitat de Catalunya, totes les publicacions, ponències, cursos, comunicacions i actes de difusió en general que es derivin de l’activitat finançada per aquests ajuts hauran d’incloure la menció “La recerca que ha conduït a aquests resultats ha estat realitzada mitjançant fons procedents de l’Obra Social “la Caixa””.

D’acord amb el Mandat de la URL per al foment de l’accés obert, caldrà permetre l’accés lliure a les publicacions derivades d’aquests ajuts, bé sigui per la publicació en accés obert o bé pel dipòsit en un repositori en accés obert. Es tindran en compte, si s’escau, les condicions establertes per les editorials en relació amb l'arxiu de documents en repositoris d'accés obert. Si tals condicions no permeten l’accés lliure a la publicació completa, aquesta s’hi inclourà de forma restringida i es permetrà únicament l’accés al publicació preliminar, al resum o a les metadades completes que la descriuen, segons sigui possible en cada cas. L'arxiu dels documents s'ha de dur a terme tot just després de la publicació i en qualsevol cas en un termini no superior als 6 mesos. En aquest sentit, la URL posa a disposició el seu espai al repositori col·lectiu del sistema universitari de Catalunya RECERCAT.

Amb el suport de

+info: Resolució, Convocatòria

Tipus: 
Convocatòries
Notícia URL
foto_mailchimp: