Nova convocatòria d’ajuts de mobilitat postdoctoral del MCIU

Ministeri de Ciència, Innovació i UniversitatsEl Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha publicat una nova convocatòria d’ajuts del Subprograma de Mobilitat, en el marc del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

La convocatòria pretén facilitar la incorporació temporal del PDI a universitats, instal·lacions, laboratoris i centres d’investigació estrangers amb els que s’hi puguin crear o mantenir vincles ja existents, per tal de fomentar l’actualització del coneixement i l’aprenentatge de noves tècniques i mètodes per la recerca o la docència.

Les estades hauran de tenir una duració mínima de tres mesos fins a un màxim de sis mesos improrrogables, i en un únic període que ha de coincidir amb els períodes d’activitat acadèmica. Aquestes estades (a excepció de les Fullbright) es podran realitzar entre l’1 de juliol de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

Hi ha dues modalitats d’ajuts:

MODALITAT A. Estades de professorat i personal investigador sènior en centres estrangers:

Dirigida al PDI amb experiència i trajectòria professional acreditada. S’ha d’haver obtingut el títol de doctor/a abans de l’1 de gener de 2008 i s’ha de tenir vinculació laboral amb caràcter indefinit, a temps complert i en servei actiu.

En aquesta modalitat es pot optar al Programa “Salvador Madariaga”, per a realitzar una estada al Institut Universitari Europeu de Florència, en les àrees de dret, economia, historia, ciència política i sociologia.

MODALITAT B. Estades “José Castillejo” per a joves doctors i doctores:

Dirigida al PDI que s’hagi incorporat recentment a la carrera docent i investigadora. S’ha d’haver obtingut el títol de doctor/a a partir de l’1 de gener de 2008 i s’ha de tenir vinculació contractual amb la Universitat, com a mínim fins a la data de finalització de l’estada.

D’altra banda, les persones que triïn els EUA com a destinació i obtinguin en l’avaluació una nota mínima de 9, podran ser beneficiàries Fullbright (per ambdues modalitats). Aquestes estades es podran realitzar entre l’1 de novembre de 2019 i el 30 de setembre de 2020.

Les dotacions econòmiques en concepte de despeses d’allotjament i manteniment, de viatge i d’instal·lació, estan determinades a l’Annex de la convocatòria, amb algunes variacions depenent el país de destinació.

Per a poder optar a aquests ajuts, cal que en el contracte s’especifiqui que el treballador/a té el títol de doctor/a. La convocatòria també estableix que no es poden haver realitzat estades a l’estranger per un període de 6 mesos en els últims 4 anys (es comptabilitzen les estades per un període igual o superior a un mes) amb independència de que aquestes hagin estat subvencionades o no.

Les sol·licituds es realitzaran a través de la seu electrònica del MCIU. El termini de presentació de sol·licituds comença el 22 de gener de 2019 i finalitza el 12 de febrer de 2019 a les 14.00.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de contactar amb la Ruth Babington de Oficina de Recerca i Innovació de la URL (rbabington@rectorat.url.edu), el més aviat possible, per tramitar la sol·licitud.

+info: Convocatòria, Bases

*Nota: Les anteriors edicions d’aquesta convocatòria es gestionaven des del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MCIU_10.png