Publicada la convocatòria de contractació predoctoral per a la formació de doctors/es FPI

Ministeri de Ciència, Innovació i UniversitatsEl Ministeri de Ciència Innovació i Universitats (MCIU) ha publicat la nova convocatòria d’ajuts per formalitzar contractes predoctorals per a la formació de doctors/es (FPI).

L’objectiu de l’ajut és realitzar la tesi doctoral dins el marc d’un projecte d’I+D finançat pel Subprograma Estatal de Generació de Coneixement o pels projectes de la modalitat Retos del Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat (convocatòries 2017, del MCIU).

A la URL hi ha possibilitat de presentar candidatura als dos projectes següents:

  • Projecte Comprensión y modelización hidrológica de la sequía Ibérica HUMID, del investigador principal, Dr. Pere Quintana Seguí (Observatori de l’Ebre).
  • Projecte Caracterización holística de las GIC en la península ibérica: del análisis de corrientes magnetoféricas e ionosféricas a la influencia de la litosfera -IBERGIC, del investigador principal, Dr. Joan Miquel Torta Margalef (Observatori de l’Ebre).

A part de la contractació, s’ofereix un ajut addicional destinat a cobrir les despeses de tutela de la tesi (preus públics establerts per cada comunitat autònoma) i a finançar les despeses per la realització d’estades de recerca. L’import d’aquest ajut addicional és de 6.250 euros.

La durada dels contractes serà d'un màxim de 48 mesos, comptats a partir de la data d'incorporació del personal investigador en formació al Centre de R+D. Aquests seran incompatibles amb la vigència de qualsevol altre contracte laboral.

Durant els tres primers anys, l’ajut es formalitzarà mitjançant un contracte predoctoral a temps complert amb una retribució salarial de 16.422 euros bruts anuals. Transcorregut aquest període, en cas d’haver-se finalitzat els estudis de doctorat, s’efectuarà un contracte postdoctoral d’un any de durada, amb un increment salarial respecte a la fase anterior (19.000 euros bruts anuals). En cas que no s’hagués defensat la tesi doctoral en els tres primers anys de contracte, la comissió responsable del programa de doctorat, podrà autoritzar la pròrroga d’un any de contracte predoctoral.

Per sol·licitar l’ajut s’ha d’estar admès o matriculat en un programa de doctorat pel curs 2018-2019, en el moment de presentació de sol·licituds. Cada sol·licitant pot presentar únicament una sol·licitud referida a un sol projecte de recerca. No es pot disposar del títol de doctor/a ni haver gaudit d’un ajut anàleg per un temps superior a 12 mesos. Es reserven 10 places per persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

La presentació de sol·licituds es realitzarà a través dels mitjans electrònics habilitats pel MEIC. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 29 d’octubre de 2018 a les 15.00.

Per qualsevol consulta podeu contactar amb la Sra. Ruth Babington, de la Oficina de Recerca i Innovació (rbabington@rectorat.url.edu).

+ info: Convocatòria, Projecte IBERGIC, Projecte HUMID

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: