Resolta la convocatòria d’Ajuts a projectes de recerca ACM 2018

Aristos Campus MundusResolta la quarta convocatòria del Programa de Ayudas a Proyectos de Investigación de Aristos Campus Mundus 2018.

L’acceptació de l’ajut s’haurà de formalitzar mitjançant el document normalitzat que s’ha facilitat a les persones beneficiàries, degudament signat per totes elles, i s’haurà de presentar en format electrònic amb justificant de recepció a la Secretaria d’ACM 2015 (convocatorias@aristoscampusmundus.net) no més tard del 10 de maig de 2018. La no presentació del document d’acceptació en el termini establert es considerarà una renúncia tàcita de l’ajut.

Es recorda que, segons estableix l’article dotzè de la convocatòria, els beneficiaris hauran de justificar la realització de les accions subvencionades durant els dos mesos posteriors a la finalització del projecte, mitjançant la presentació d’una memòria tècnica justificativa i una memòria econòmica de les despeses realitzades.

+ info: Resolució, Notícia al web ACM

Tipus: 
Convocatòries
foto_mailchimp: