Nova convocatòria d’ajuts de mobilitat postdoctoral del MECD

Ministerio de Educación, Cultura y DeporteEl Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (MECD), ha publicat una nova convocatòria d’ajuts del Subprograma de Mobilitat, en el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i d’Innovació 2013-2016 en R+D+I.

La convocatòria pretén facilitar la incorporació temporal del PDI a universitats, instal·lacions, laboratoris i centres d’investigació estrangers amb els que hi pugui crear o mantenir vincles ja existents, per tal de fomentar l’actualització dels coneixements i l’aprenentatge de noves tècniques i mètodes per la recerca o la docència.

Les estades hauran de tenir una duració mínima de tres mesos i màxima de sis improrrogables, i en un únic període que ha de coincidir amb els períodes d’activitat acadèmica. Aquestes (a excepció de les Fullbright) es podran realitzar entre l’1 de juliol de 2018 i el 30 de setembre de 2019.

Hi ha dues modalitats d’ajuts:

MODALITAT A. Estades de professorat i personal investigador sènior en centres estrangers:

Dirigida a PDI amb experiència i trajectòria professional acreditada. S’ha d’haver obtingut el títol de doctor abans de l’1 de gener de 2007 i s’ha de tenir vinculació laboral amb caràcter indefinit, a temps complert i en servei actiu.

En aquesta modalitat es pot optar al Programa “Salvador Madariaga”, per a realitzar una estada al Institut Universitari Europeu de Florència, en les àrees de dret, economia, historia, ciència política i sociologia.

MODALITAT B. Estades “José Castillejo” per a joves doctors i doctores:

Dirigit a PDI que s’hagi incorporat recentment a la carrera docent i investigadora. S’ha d’haver obtingut el títol de doctor a partir de l’1 de gener de 2007 i s’ha de tenir vinculació contractual amb la universitat, com a mínim fins a la data de finalització de l’estada .

D’altra banda, les persones que tinguin per destí els EUA i obtinguin en l’avaluació una nota mínima de 9, podran ser beneficiaris Fullbright (per ambdues modalitats). Aquestes estades es podran realitzar entre l’1 de novembre de 2018 i el 30 de setembre de 2019.

Les dotacions econòmiques en concepte de despeses d’allotjament i manteniment, de viatge i d’instal·lació, estan determinades a l’Annex de la convocatòria, amb algunes variacions depenent el país de destí.

És requisit per a poder optar a aquests ajuts que per la signatura del contracte s’hagi requerit el grau de doctor. La convocatòria també estableix que no es poden haver realitzat estades a l’estranger per un període de 6 mesos en els últims 4 anys (es comptabilitzen les estades per un període igual o superior a un mes) amb independència de que hagi gaudit de subvencions o no.

Les sol·licituds es realitzaran a través de la seu electrònica del MECD. El termini de presentació de sol·licituds comença el 10 de gener de 2018 i finalitza el 30 de gener de 2018 a les 14.00.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de contactar amb l’Andrea del Pozo de Oficina de Recerca i Innovació de la URL (adelpozo@rectorat.url.edu), el més aviat possible, per tramitar la sol·licitud.

+info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MECD_10.png