Ajuts de “la Caixa” per estudis de postgrau en universitats europees per l’any 2018

Obra Social "la Caixa"L'Obra Social "la Caixa" convoca 65 beques per cursar estudis de postgrau en universitats o centres d'ensenyament superior de països de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), tret d'Espanya.

Els estudis són de màster o doctorat. També s'admeten, en funció de l'interès del tema i la vàlua del candidat, projectes predoctorals de recerca científica i tècnica.

La convocatòria comprèn totes les àrees del coneixement i s’adreça a totes aquelles persones que compleixin els següents requisits:

  • Tenir nacionalitat espanyola.
  • Haver obtingut el títol superior (de llicenciatura, grau o diplomatura universitaris, arquitecte o enginyer superior, arquitecte o enginyer tècnic) obtingut entre el gener de 2009 i el juliol de 2018.
  • No estar ni haver estat matriculat amb anterioritat als estudis de doctorat sol·licitats.
  • Acreditar el coneixement d’una llengua estrangera tal i com s’especifica a l’apartat 3.3 de les bases.

Les beques es concediran per un curs, en cap cas inferior a 9 mesos, i es podran prorrogar un segon curs, fins a un màxim de 24 mesos.

Els ajuts tenen una dotació econòmica que cobreix la matrícula sense límit d’import, una dotació mensual que varia depenent del país a on es cursaran els estudis i altres despeses com les de desplaçament, instal·lació, assistència a seminaris, etc.

El termini per presentar sol·licituds finalitza l’1 de febrer de 2018.

+info: Bases, Sol·licitud i Dates clau

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_OS_lacaixa_7.jpg