Nova convocatòria de projectes “RETOS-Colaboración 2017”

Ministerio de Economía, Industria y CompetitividadEl Ministeri d’Economia, Industria i Competitivitat (MEIC) ha publicat la convocatòria Retos-Colaboración 2017, amb l’objectiu de promoure el desenvolupament de noves tecnologies, l’aplicació empresarial de noves idees i tècniques i la contribució a la creació de nous productes i serveis.

Les temàtiques dels projectes hauran d’estar alineades amb els reptes establerts al Programa Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad, referint-se les propostes a un únic repte dels vuit establerts.

Amb la finalitat de promoure la cooperació entre empreses i organismes d’investigació, hauran de participar en el projecte un mínim de dues entitats, essent obligatòriament una d’elles un organisme de recerca públic o privat, i el líder del consorci una empresa (que actuarà de sol·licitant).

Els projectes hauran de ser plurianuals amb data d’inici durant l’any 2018, i amb finalització entre el desembre 2019 i el desembre 2021. Cada un d’ells haurà de tenir un pressupost mínim de 500.000 €, i la participació empresarial en el pressupost haurà de ser superior al 60%.

Es concediran ajuts en forma de subvenció o préstec, segons el tipus d’entitat. Podran finançar-se despeses de personal, aparells i equips, materials, subcontractació, patents, viatges i consultories, i despeses indirectes.

El període per presentar les sol·licituds s’obrirà el proper dimarts 14 de novembre i la data límit per presentar la proposta a l’Oficina de Recerca de la URL finalitzarà el 10 de desembre 2017.

Les persones interessades en presentar una sol·licitud a aquesta convocatòria hauran de contactar amb el Sr. Jaume Condal de l’Oficina de Recerca i Innovació (vicerectorat.recerca@url.edu) tan aviat com sigui possible.

+info: Convocatòria

foto_mailchimp: 
http://recerca.url.edu/sites/default/files/logo_MEIC_10.png